Tag Archives: MOMS

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

När utgår moms på koncerninterna tjänster?

Nytt rättsfall

EU-domstolen har i ett rättsfall konstaterat att det förelåg avdragsrätt för moms i ett holdingbolag. Holdingbolagets enda momspliktiga tjänst var uthyrning av en fastighet till ett av dotterbolagen. För momsavdrag krävs deltagande av dotterbolagets förvaltning. I rättsfallet anges att avdragsrätten ska omfatta alla transaktioner av ekonomisk art.

Momsreform

EU-kommissionen föreslår en ny stor momsreform inom företagssektorn. Idag gäller som huvudregel omvänd momsskyldighet för varuleveranser inom EU. Enligt förslaget ska den omvända skattskyldigheten bort. Säljaren ska istället fakturera med köparens momssats. Den periodiska sammanställningen skulle därmed försvinna. Reglerna föreslås omfatta även juridiska personer som inte är momspliktiga.

Kommissionen föreslår också förenklade regler för momshantering för små och medelstora företag (SME). Vidare föreslår kommissionen att medlemsländerna ska få större utrymme att själva bestämma om momssatser.

På kort bedöms förslaget skapa en del problem med programvaror och annat. men på lite längre sikt beräknas omläggningen spara pengar åt berörda företag.

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Hur ska man momsredovisa inkomst av förskott?

Huvudregeln

Enligt huvudregel ska moms på förskott redovisas vid betalningstillfället. Det förutsätter emellertid att det är förutbestämt vad som ska motpresteras och i vilket land omsättningen äger rum.

Enfunktionsvoucher

För att bestämma om moms ska tas ut vid betalningstillfället eller när varan alternativt tjänsten levereras har man definierat enfunktionsvoucher. En voucher är någon form av dokument som utfärdas för att visa att säljaren har skyldighet att leverera en vara eller tjänst. För att uppfylla definitionen på enfunktionsvoucher ska det vara förutbestämt vilken vilket slags vara eller tjänst säljaren ska leverera. Det ska också gå att bestämma i vilket land omsättningen äger rum. En enfunktionsvoucher uppfyller kriterierna för att beskattas enligt huvudregeln, d- v. s. i vid betalningstillfället. Exempel på enfunktionsvoucher är matkupong eller gymkort..

Flerfunktionsvoucher

En flerfunktionsvoucher definieras som annan voucher än enfunktionsvoucher. Exempel på flerfunktionsvoucher är presentkort. Momsen på flerfunktionsvouchrar ska momsredovisas i den period varan eller tjänsten levereras. I dessa fall måste alltså försäljaren hålla reda på skulden för både moms och produkt för att kunna redovisa rätt.

Reglerna tillämpas genom skatteverkets ställningstagande 12:182. Nu föreslås att reglerna ska integreras i lagstiftningen. Det innebär en harmonisering med EU. Olika länder inom EU har haft olika regler, vilket inneburit att transaktioner blivit dubbelbeskattade och i vissa fall inte beskattade alls. De nya gemensamma reglerna förväntas ta bort snedvriden konkurrens.

 

 

 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Skatteverket har nyligen kommit ut med ett nytt ställningstagande beträffande utlägg av anställda. Det handlar bl. a. om hur underlaget ska se ut för att företaget ska få avdrag för den ingående momsen.

Grundläggande frågeställning

Ett grundläggande problem när en anställd köper något åt företaget är att en anställd inte är momspliktig och därmed kan företaget inte dra av moms för något man köper av en anställd. I vissa fall kan den anställde anses ha gjort ett utlägg. Skatteverket behandlar inte kraven för utlägg särskilt ingående i sitt ställningstagande. En grundregel för utlägg är att den man lagt ut för avtalat med leverantören. Den som gör utlägget betalar endast. I många fall kan den anställde emellertid anses ha ställningsfullmakt att företräda bolaget. Då kan den anställde avtala om köpet för företaget och betala som privatperson. Jag gissar att skatteverket är ganska generöst i tolkningen av utlägg men man ska vara medveten om risken att något som man tror är ett utlägg, i själva verket betraktas som en försäljning från anställd till företaget. Något avdrag för ingående moms kan då inte medges.

Andra utlägg

Det kan i sammanhanget förtjäna nämnas att andra utlägg än de som görs av anställda ofta behandlas felaktigt. Det kan t. ex. röra sig om en konsult som avtalat med sin uppdragsgivare att han ska få ersättning för reskostnader, bilersättning enligt den skattefria normen i förekommande fall och traktamente när han reser i uppdraget. Eftersom det inte utgår moms på traktamenten eller bilersättning debiterar konsulten ingen moms på dessa delar av fakturan. Reskostnaden betraktas som ett utlägg och därför debiteras ingen moms på den delen heller. Momslagstiftningen tar inte hänsyn till vad man kallar olika saker för på fakturan. I det beskrivna fallet är alla fakturerade belopp, arvode, traktamente, bilersättning och reskostnader att betrakta som intäkt i konsultverksamheten och därmed momspliktigt. Uppdragstagaren ska betrakta reskostnaden som en kostnad i sin verksamhet och dra av momsen. Annat är det om uppdragsgivaren ringer till ett flygbolag och beställer en biljett och avtalar om att uppdragsgivaren hämtar ut och betalar den. Då är det fråga om utlägg.

 

Underlaget vid anställds utlägg

Om förutsättningarna för utlägg från en anställd föreligger, uppstår frågan om krav på underlaget för att avdrag för ingående moms ska medges. Som alltid ska underlaget uppfylla kraven på en verifikation enligt bokföringslagen, momsbeloppet ska vara specificerat, organisationsnummer mm ska framgå. Momslagen hänvisar till civilrätten, i detta fall bokföringslagen, när det gäller kravet på form för underlaget. Det innebär att underlaget ska bevaras i den form det hade när den anställde tog emot det. D. v. s. tar den anställde emot ett elektroniskt kvitto, är det ett elektroniskt kvitto företaget ska spara som underlag. Är det ett papperskvitto, är det papperskvittot företaget ska spara. Således precis samma regler som gäller alla företagets verifikationer. Den anställde kan därför inte ta emot ett elektroniskt kvitto, skriva ut det och ge utskriften till arbetsgivaren. Då medges inte momsavdrag för företaget.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362518.html?date=2017-06-29

 

 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig