Nya regler för att förhindra kattrumpa


Regeringen presenterade den 27 oktober nya regler för att förhindra s. k. kattrumpa. Förslaget innehöll en stopplagstiftning innebärande att överlåtelser fr. o. m. den 28 oktober inte längre kan göras enligt de gamla reglerna.


Vad är en kattrumpa?

I korthet och något förenklat innebär en kattrumpa att säljaren av en privatägd fastighet bildar en koncern med moderbolag och dotterbolag. 40 % av aktierna i moderbolaget överförs till annan än fastighetsägaren. Detta för att transaktionen ska betraktas som gåva. Den utomstående kan vara närstående. Fastigheten överlåts därefter till dotterbolaget till ett värde understigande taxeringsvärdet. Till skillnad från lös egendom, gäller för fast egendom huvudsaklighetsprincipen. Det innebär något förenklat att en överlåtelse i sin helhet är antingen köp eller gåva. Om köpeskillingen är lägre än taxeringsvärdet, betraktas överlåtelsen som gåva. I annat fall är den ett köp. I fallet kattrumpa överförs således fastigheten genom gåva till dotterbolaget men med motprestationen att dotterbolaget utställer en revers på ett belopp understigande taxeringsvärdet. Dotterbolaget säljs med fastigheten som i princip enda tillgång. Som skuld finns reversen och latent skatt. Vinsten som uppstår vid försäljning av dotterbolaget är skattefri för moderbolaget. Ägaren plockar ut vinsten från moderbolaget genom utdelning. Den blir i bästa fall beskattad med en effektiv skattesats på 20 %. Reversen är en ren fordran och beskattas inte.

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig