3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Vad händer med 3:12 reglerna? I slutet av april kom svaren på den andra remissrundan om nya beskattningsregler för delägare i fåmansföretag. Reglerna handlar om beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansbolag.

Vad är 3:12 regler?

De s. k. 3:12-reglerna kom till i samband med ”den underbara natten” och skattereformen i början av 90-talet. Före reformen beskattades kapitalinkomster på toppen av inkomst av tjänst med hög marginalskatt. Efter reformen blev det en platt skatt med 30 % i inkomstslaget kapital. För att inte fåmansföretagare skulle ta utdelning istället för lön, infördes vissa begränsningar för vad som kapitalbeskattas. 3:12 hänvisar till en paragraf som numera inte finns men benämningen lever kvar.

Ursprungligt förslag

De viktigaste delarna av ursprungligt förslag var

 • Höjd effektiv skatt från 20 % till 25 %
 • Höjt krav på löneuttag för att få tillgodoräkna sig löneunderlag
 • Minskning av lönebaserat utdelningsutrymme för de lägsta lönenivåerna
 • Minskat schablonbelopp i förenklingsregeln
 • Inget nytt gränsbelopp för aktier i andra bolag om schablonregeln tillämpas

Höjd effektiv skattesats och lägre uppräkning

Den höjda effektiva skattesatsen blir kvar enligt förslaget. D. v. s. utdelning inom ramen för gränsbeloppet beskattas effektivt till 25 % istället för 20 %. I det nya förslaget har man ändrat uppräkningen av sparat utdelningsunderlag från statslåneräntan (SLR) + 3 %-enheter till SLR + 2 %-enheter.

Förenklingsregeln (schablonregeln)

Enligt förslaget skulle schablonbeloppet enligt förenklingsregeln minskas från 2,75 inkomstbasbelopp (ungefär 160.000 kr) per år till 1,75 inkomstbasbelopp (ungefär 100.000 kr). Regeringen backar från denna förändring. Som ytterligare begränsning skulle man enligt ursprungligt förslag inte få räkna gränsbelopp för annat bolag om man använder förenklingsregeln. Detta förslag ligger fast.

Huvudregeln (lönesummeregeln)

Till gränsbeloppet har hittills kunnat läggas 50 % av bolagets sammanlagda löner. Utredaren ville införa en trappa enligt följande:

 • 10 % av löner upp till åtta inkomstbasbelopp (ungefär 475.000 kr)
 • 25 % av löner motsvarande 8-60 inkomstbasbelopp (ungefär 475.000-3.500.000 kr)
 • 50 % av löner över 60 inkomstbasbelopp

I det nya förslaget ser trappan ut så här

 • 15 % av löner upp till sex inkomstbasbelopp (ungefär 350.000 kr)
 • 30 % av löner motsvarande 6-60 inkomstbasbelopp (ungefär 350.000-3.500.000 kr)
 • 40 % av löner över 60 inkomstbasbelopp

 

I det ursprungliga förslaget  ville man höja kravet på den skattskyldiges löneuttag (se nedan) från sex inkomstbasbelopp + 5 % av de totala lönerna till åtta inkomstbasbelopp med samma tillägg. Förslaget tas bort.

Fler förändringar

 • Slopat tak för löneunderlag. Tidigare kunde man bara tillgodoräkna sig 50 % av eget löneuttag (se nästa punkt).
 • Eget löneuttag kunde tidigare ersättas av närståendes löneuttag. Enligt förslaget ska eget och närståendes löneuttag slås samman. Hela närståendekretsen betraktas som en enhet.
 • Nyligen infördes en regel att man var tvungen att äga 4 % av bolagets aktier för att få tillgodoräkna sig löneunderlag. Den regeln tas bort enligt förslaget.
 • En annan nyligen införd definition av dotterbolag tas bort. Nu gäller definitionen i årsredovisningslagen.
 • Undantag införs för kapitalvinster vid ägarbyten mellan närstående för att underlätta generationsskifte.

Dessa förändringar är oförändrade i förhållande till ursprungligt förslag.

Kommentar

Det ursprungliga förslaget hade dålig småföretagarprofil. Det var ingen överraskning att detta skulle få kritik. Nu har regeringen backat på flera punkter och därmed gjort förslaget aptitligare för de borgliga partierna. Återstår att se om förslaget passerar riksdagen i nuvarande utformning.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås fortfarande träda i kraft den 1 januari 2018.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/03/vi-andrar-pa-312-forslaget/

Pressrum

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig