29

dec, 2016

Nya regler för att förhindra kattrumpa

Bokföringsnämnden har kommit med en ny anvisning om redovisning av pågående arbeten på löpande räkning enligt K2.

Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. Det gäller även leverans och förbrukning av material. Det redovisade värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden. Anvisningen är förändrad i förhållande till tidigare. Då rådde en allmän uppfattning att man som alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, d. v. s i takt med faktureringen. I normalfallet uppstår inga förluster vid arbete på löpande räkning men skulle det ske, ska kostnaden tas direkt. Det kan handla om en oförutsedd kostnad eller att uppdragsgivaren inte förväntas kunna betala. En sådan förlust ska redovisas som kostnad i posten Övriga externa kostnader. Detta följer av försiktighetsprincipen.

I resultaträkningen kan följande poster beröras:

  • Nettoomsättning för redovisad intäkt
  • Råvaror och förnödenheter för material som förbrukats eller levererats
  • Övriga externa kostnader för övriga kostnader som inte är personalkostnader
  • Personalkostnader för personal som arbetat med uppdraget

I balansräkningen kan följande poster beröras:

  • Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att företaget fakturerat mindre än de resurser som lagts ner på uppdraget
  • Förskott från kunder för skuld när företaget fakturerat mer än nedlagda resurser

De belopp som fakturerats uppdragsgivaren kan bestå av ett rent förskott. Sådant belopp redovisas då följdriktigt som ”Förskott från kunder”. Om fakturerat belopp avser utfört arbete eller material som levererats eller förbrukats, bokförs faktureringen som intäkt. Består fakturerat belopp av båda de nämnda slagen, ska en fördelning göras.

Den del av en intäkt som inte fakturerats vid redovisningsperiodens slut redovisas som en fordran ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”. Om faktureringen överstiger intäkten, redovisas överskjutande del som en skuld under ”förskott från kunder”.

Nedan en länk till uttalandet för den som vill läsa mer.

http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig