Bostadsrättsförening

En ekonomisk förening för bostadsägande

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. I föreningens hus ska det finnas minst tre lägenheter. Medlemmarna har inte personligt ansvar för föreningens skulder.

Fakta om bostadsrättsförening
I en bostadsrättsförening betalar du en fastställd insats till föreningen bara när lägenheten upplåts för allra första gången. Du som är bostadsrättshavare har ingen rätt att få tillbaka insatsen från föreningen när du inte längre är medlem. Det ekonomiska värdet för bostadsrätten får du istället ut genom en vanlig försäljning. Du har inget personligt ansvar utan riskerar bara din insats.

Medlemmar
En bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar: privatpersoner eller juridiska personer.

Styrelse och revisor
Medlemmarna håller en konstituerande föreningsstämma där ni antar stadgarna och väljer en styrelse samtrevisor, person som har som har till uppgift att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget. Revisorer kan vara auktoriserade eller godkända av Revisorsnämnden. Föreningen ska ha minst en revisor och revisorn får inte vara

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen

I riktigt stora föreningar ska revisorn vara auktoriserad och anmälas till Bolagsverket.

Årsredovisning
En bostadsrättsförening är bokföringsskyldig och måste varje år upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen är offentlig. Större bostadsrättsföreningar måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.

Ekonomisk plan
I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan. Planen är i första hand till för att de blivande bostadsrättshavarna ska kunna avgöra om de vill gå in i föreningen eller inte. Men även leverantörer, banker och andra långivare kan ha intresse av planen. Planen måste vara registrerad hos Bolagsverket innan bostadsrätter får upplåtas.