Aktiebolag

För företag med flera anställda och där ägare vill skilja på egen och företagets ekonomi

Ett aktiebolag kan startas av en eller flera personer. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

Du måste ha ett aktiekapital
När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan användas i verksamheten.

Så styrs aktiebolaget
Ett aktiebolag är en juridisk person, som företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD), en person som tillsätts av styrelsen för att leda den dagliga verksamheten i företaget. Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

VD tillsätts av styrelsen
Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen. I ett privat bolag kan samma person vara både styrelseledamot och VD. Aktieägarnas möjlighet att påverka sker genom att de på bolagsstämman tillsätter bolagets styrelse och revisor samt drar upp riktlinjerna för verksamheten.

De flesta aktiebolag är enmansbolag. Reglerna är dock desamma, så även dessa måste ha styrelse, bolagsstämma och så vidare. Små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Fördelar med aktiebolag

  • Inget personligt ansvar
  • Skilt från ägarnas privata ekonomi
  • Låg beskattning för pensionärer
  • Låg beskattning för pensionärer
  • Lägre skatt vid försäljning

Nackdelar med aktiebolag

  • Kräver aktiekapital på 25.000 kr
  • Kräver revision vid viss storlek
  • Svårt att spara kapital