Har Du hört talas om de nya redovisningsreglerna K2 och K3? De är en del av ny redovisningsstruktur som träder i kraft för räkenskapsår som börjar 2014. I korthet innebär K2 att man anpassar redovisningen till skattereglerna.

Om K2 redovisning och små företag
K2 är regelbaserat, d. v. s. man ska göra som det står i regelverket – ordagrant – och inte hitta på egna tolkningar. Man kan inte välja delar av regelverket utan väljer man att använda K2 tillämpar man det i sin helhet och endast det. K2 kan endast användas av små företag. Som små företag räknas de som inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • 50 anställda
  • 25 mkr i tillgångar
  • 50 mkr i årsomsättning

När K3 passar små företag
K3 ska användas av framför allt stora företag, men små företag kan välja att frivilligt tillämpa K3, som är ett principbaserat regelverk. K3 kräver lite mer arbete, åtminstone första året men anses i gengäld ge en bättre bild av företaget. Det kan vara fördelaktigt att använda K3, t. ex. om man har egenupparbetade immateriella tillgångar.

Nytt redovisningsstruktur där reglerna är indelade i fyra kategorier –  K1, K2, K3 och K4 – kommer från Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

Läs mer på Senast beslutade redovisningsregler och http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltk3.aspx.