3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Hur ska man momsredovisa inkomst av förskott?

Huvudregeln

Enligt huvudregel ska moms på förskott redovisas vid betalningstillfället. Det förutsätter emellertid att det är förutbestämt vad som ska motpresteras och i vilket land omsättningen äger rum.

Enfunktionsvoucher

För att bestämma om moms ska tas ut vid betalningstillfället eller när varan alternativt tjänsten levereras har man definierat enfunktionsvoucher. En voucher är någon form av dokument som utfärdas för att visa att säljaren har skyldighet att leverera en vara eller tjänst. För att uppfylla definitionen på enfunktionsvoucher ska det vara förutbestämt vilken vilket slags vara eller tjänst säljaren ska leverera. Det ska också gå att bestämma i vilket land omsättningen äger rum. En enfunktionsvoucher uppfyller kriterierna för att beskattas enligt huvudregeln, d- v. s. i vid betalningstillfället. Exempel på enfunktionsvoucher är matkupong eller gymkort..

Flerfunktionsvoucher

En flerfunktionsvoucher definieras som annan voucher än enfunktionsvoucher. Exempel på flerfunktionsvoucher är presentkort. Momsen på flerfunktionsvouchrar ska momsredovisas i den period varan eller tjänsten levereras. I dessa fall måste alltså försäljaren hålla reda på skulden för både moms och produkt för att kunna redovisa rätt.

Reglerna tillämpas genom skatteverkets ställningstagande 12:182. Nu föreslås att reglerna ska integreras i lagstiftningen. Det innebär en harmonisering med EU. Olika länder inom EU har haft olika regler, vilket inneburit att transaktioner blivit dubbelbeskattade och i vissa fall inte beskattade alls. De nya gemensamma reglerna förväntas ta bort snedvriden konkurrens.

 

 

 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig