Om Ditt aktiebolag går i konkurs anses de värdepapper bolaget gett ut, t ex aktierna i bolaget, vara sålda för noll kronor. Förlusten är avdragsgill till 70 %. Avdraget gäller inte bara aktierna i bolaget. Det gäller även en fordran Du har på bolaget om den dokumenterats av bolaget i form av en revers.

Har Du infriat ett borgensåtagande och fått en regressfordran mot bolaget baserar sig den ursprungliga fordringen ofta på en revers. Som borgensman har Du då normalt tagit över reversen när Du infriat Din borgen. Även regressfordringen får i sådant fall, enligt skatteverket, anses baserad på ett värdepapper. Därmed medges avdrag även för sådan förlust vid konkurs. Om Du har förvärvat Din fordran eller infriat Din borgen efter konkursens inträde, måste Du sälja Din fordran till marknadsvärde för att få avdrag. Marknadsmässigt värde kan i sådana sammanhang oftast sättas till noll kronor.

När det gäller villkorade aktieägartillskott, anses de inte vara värdepapper utgivna av bolaget. Avdrag för förlust på sådant tillskott får därför inte göras i samband med konkurs. Man måste därför sälja det villkorade tillskottet för att få avdrag för en förlust. Det gäller oavsett om Du säljer till aktieägare i bolaget eller annan. Det är ingen brådska att sälja. Du får göra avdrag även om Du säljer ett villkorat aktieägartillskott eller en fordran efter det att konkursen avslutats och bolaget avregistrerats.

Du kan läsa mer hos skatteverket, dnr: 131 424735-09/11

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig