Finansdepartementet föreslår att tiden för det tillfälliga anståndet med skatteinbetalningar med anledning av Covid19 förlängs med ytterligare högst ett år. Det handlade här om anstånd med inbetalningar av t ex arbetsgivaravgifter och moms. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Det föreslås att anstånd även ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder. Enligt förslaget ska anstånd även kunna beviljas retroaktivt. Det befintliga regelverket möjliggör även retroaktiva anstånd. Det innebär att anstånd kan beviljas för sådan skatt eller avgift som är hänförlig till en viss redovisningsperiod och som redan är inbetald när anståndet beviljas.

Kostnadsränta ska betalas även under den förlängda anståndstiden. Det framgår av den särskilda lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. kostnadsräntan eller anståndsavgiften är inte avdragsgill.

Anstånd var möjligt för max tre redovisningsperioder som utgjorde en kalendermånad vardera (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms) under januari–september respektive högst en redovisningsperiod som omfattade ett kalenderkvartal (moms) under januari–september. Även den som redovisar moms för helt kalenderår kunde få anstånd i upp till ett år med den moms som avsåg 2019.

En sådan åtgärd skulle – enligt regeringen – innebära att företag som i grunden är sunda och livskraftiga skulle få ytterligare tid på sig att återfå en mer normal lönsamhet innan de betalar sina skatter och avgifter.