Det ligger ett förslag om förenklade regler för årsredovisningar i små företag. Regeringen tar till vara på möjligheten i EU:s redovisningsdirektiv att förenkla för små företag. Små företag i EU:s begreppsvärld omfattar ganska stora företag med svenska mått mätt. Nästan alla svenska företag omfattas av de föreslagna förenklingarna. Det torde råda bred politisk enighet om att det är bra för jobbskapande och annat att förenkla regelverket för små företag.

Det som är tänkt att förenklas är upplysningsplikten i årsredovisningen avseende löner, pensioner, anställda i andra länder, optioner, egna aktier och uppdelning av långfristiga skulder. Anledningen till att reglerna kommit till, är att de ansågs vara av värde för läsaren av årsredovisningar. Regeringen har nu gjort en sammanvägning av dessa fördelar gentemot de nackdelar det innebär för företagen och kommit fram till de förenklingar som föreslagits.

– Uppgifterna i årsredovisningarna är viktiga för ett väl fungerande näringsliv och ska finnas öppet tillgängliga. Men kraven på företagens offentliga redovisning måste samtidigt vara tydliga och enkla, särskilt för de mindre företagen. De förslag vi lägger i dag innebär förenklingar för de allra flesta av de drygt 400 000 företag som upprättar årsredovisningar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer på: riksdagen.se

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig