Category Archives: Myndigheterna

En ny stödåtgärd har presenterats av regeringen som arbetar för att det ska träda i kraft den 1 juli 2020. Stödet kommer att baseras på hur mycket omsättningen har sjunkit jämfört med samma period föregående år och är riktad mot alla företag. Kriterier för att ta del av stödet är:

 • Omsättning på över 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret och ett tapp på minst 30 procent.
 • Omsättningstappet beräknas på mars och april för 2020 och jämförs med samma period för 2019.
 • Storleken på stödet baseras på omsättningstappen. Stödet kan uppgå till mellan 22,5-75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader.
 • Stödet omfattar inte företag som är föremål för rekonstruktion, är på obestånd eller har skatteskulder.

EU gav klartecken förra veckan för regeringens förslag för införing av tillfällig hyresrabatt för fasta hyreskostnader. Primärt gäller stödet för utsatta branscher som t.ex. sällanköpshandel, restaurang, hotell, butikshandel, vissa konsumenttjänster som hårvård, kroppsvård, tandläkare, etc.

 

 • Hyresgästen måste ha varit verksam i tre månader från 1 april till 30 juni
 • Hyresvärden måste sluta avtal med hyresgästen om sänkt hyra.
 • Hyresvärden ansöker om stödet. Ansökan sker retroaktivt för perioden 1 april till 30 juni.
 • Kompensation till hyresvärden ges med max 50 procent av den nedsatta hyran, t.ex. om hyresvärden sänker hyran med 5 000 kr får hyresvärden 2 500 kr i kompensation.

 

Välkommen att kontakta FöretagsEkonomerna om Ni behöver hjälp med reglerna kring hyresrabatt.

 

Verklig Huvudman

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft. GDPR betyder General Data Protection Regulation. Det är ett EU-direktiv för skydd av personuppgifter. Syftet med de nya reglerna är att skydda den personliga integriteten och att harmonisera reglerna inom unionen. Till följd av reglerna har FöretagsEkonomerna utarbetat nedanstående integritetspolicy.

Integritetspolicy

Till följd av införandet av GDPR (allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), har FöretagsEkonomerna beslutat sig för nedanstående policy beträffande personuppgifter. Som redovisningsbyrå är det viktigt för oss att våra kunder har förtroende för att vi behandlar all information på ett ansvarsfullt sätt. Sedan vår verksamhet startade har vi varit försiktiga med information och bl. a. arbetat med tystnadsplikt för alla våra anställda. Vi kommer naturligtvis inte att ändra på det. Införandet av GDPR kommer inte heller i övrigt att dramatiskt ändra på vårt sätt att arbeta men vi har identifierat några områden, nämligen

 • Integritetspolicy
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Säkerhet

Uppgifter som omfattas

GDPR omfattar specifikt personuppgifter. Det rör sig om uppgifter som kan kopplas direkt till en person. I vår verksamhet hanterar vi sådana uppgifter. I praktiken är det huvudsakligen uppgifter vi får för att kunna utföra avtalade uppgifter rörande lön och inkomstdeklaration men det kan även förekomma i andra sammanhang.

Användningen av personuppgifter

De personuppgifter vi får tillgång till i vår verksamhet används i huvudsak för att kunna utföra det uppdrag våra kunder gett oss. Det kan också förekomma att uppgifterna används för kommunikation om allmänna frågor som denna om GDPR. Personuppgifter lämnas inte ut till någon utomstående utan de berörda personernas uttryckliga önskemål. Undantag är när uppdragets fullgörande eller lagen kräver det, t. ex vid inlämning av inkomstdeklarationer.

Lagring

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och som dokumentation över utfört arbete i tio år.

Säkerhet

Vi använder tekniska, fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörigt intrång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du som har personuppgifter hos oss är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Slutligen har du också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form för att överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Vänliga hälsningar,

FöretagsEkonomerna

www.fe.se

 

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/gdpr

 

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

 

Verklig Huvudman

Den 25 maj 2018 träder GDPR i kraft. GDPR betyder General Data Protection Regulation. Det är ett EU-direktiv för skydd av personuppgifter. Syftet med de nya reglerna är att skydda den personliga integriteten och att harmonisera reglerna inom unionen.

 

Vem berörs av GDPR?
Alla företag som behandlar personuppgifter berörs av GDPR. Som personuppgifter räknas epost adresser, telefonnummer, personnummer, CV:n, foton, videor, löneinformation, kreditinformation mm. Eftersom de flesta företag betalar ut lön berörs de flesta företagen redan av den anledningen. De flesta företag har även kundregister innehållande personuppgifter.

Skillnaden mot befintlig lagstiftning (PUL)
I likhet med tidigare får man bara samla in uppgifter som behövs för ändamålet. Uppgifterna får, också i likhet med tidigare, bara sparas så länge de behövs. Men nu ska man definiera syftet med datainsamlingen i förväg. Det ska också bli lättare för den enskilde att få sina uppgifter korrigerade,  borttagna och överflyttade. Sanktionerna för den som inte följer reglerna blir hårdare. Det kan kosta upp till 4 % av en årsomsättning att slarva.

Vilka uppgifter kan jag samla på?
En grundbult i systemet är att datainsamlingen kräver samtycke från berörd person om uppgifterna inte har laglig grund. Både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde har ansvar för uppgifterna. Det förra begreppet motsvaras av den organisation som samlar in uppgifterna och det senare av en extern part som hanterar uppgifterna, t. ex. ett IT-företag som äger en server där uppgifterna lagras.

Åtgärder
Börja anpassningen till det nya regelverket med att

 • Skaffa kunskap om GDPR
 • Utse en ansvarig
 • Identifiera register med personuppgifter
 • Gå igenom informationen m. a. p. nödvändighet, samtycke och ålder
 • Skaffa samtycke, uppdatera och rensa
 • Säkerställ att de registrerades rättigheter kan uppfyllas d. v. s. tillgänglighet, rättelse, borttagning, förflyttning och stopp för direktreklam och automatiska beslut
 • Kartlägg känslig information (etnisitet, religion, hälsa, sexuell läggning, åsikter och genetik)
 • Kartlägg info om barn. Kräver samtycke från vårdnadshavare
 • Säkerställ att organisationen kan rapportera incidenter vid behov, t. ex intrång.


Vill du läsa mer om GDPR? I den första länken kan Du testa Dina kunskaper.

https://www.srfkonsult.se/wp-content/uploads/sjalvtest-hantering-personuppgifter-raw-20170904/content/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3#/?_k=bjhvji

http://www.datainspektionen.se/Documents/vagledning-forberedelser-pua.pdf

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

29

sep, 2017

 

Verklig Huvudman

Företag, föreningar och andra organisationer ska anmäla verklig huvudman till ett nytt register hos bolagsverket. Anmälan ska ske elektroniskt. Aktiebolag kan registrera sig nu. Reglerna berör 800 000 organisationer. Insamlingen sker fram till den 1 februari 2018. Reglerna grundar sig på ett direktiv om penningtvätt från EU-parlamentet.

Vad är en verklig huvudman?

Lagen mot penningtvätt (2009:62) använder termen ”verklig huvudman”. Termen syftar på den som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Vissa yrkesgrupper har redan idag skyldighet att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. Det kan bli aktuellt att anmäla mer än en verklig huvudman för en organisation. För ett aktiebolag definieras särskild huvudman som någon som äger mer än 25 % av aktierna eller någon som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsens ledamöter. Närstående räknas ihop som en person. Det kan också vara så att ett bolag saknar verklig huvudman. Även i sistnämnda fall ska man göra en anmälan. Om ett aktiebolag ägs av ett annat bolag fortsätter man upp i kedjan tills man kommer till fysiska personer. En verklig huvudman i ett bolag blir även verklig huvudman i dotterbolag och dotter-dotterbolag o. s. v.

Avsikten med det nya registret
Det nya registret är avsett att underlätta för banker, polis och andra myndigheter att snabbt kunna få reda på vem som ligger bakom en juridisk person som misstänks användas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Insamlingen
Bolagsverket har inrättat en särskild elektronisk tjänst för insamling av uppgifter om verkliga huvudmän. Juridiska personer ska anmäla verklig huvudman. Undantag görs dock för

 • Börsnoterade aktiebolag
 • Staten, landsting, kommuner och andra juridiska personer där staten har ett bestämmande inflytande
 • Dödsbon och vissa konkursbon

Anmälan av verklig huvudman kan ske genom ombud. Våra redovisningskonsulter på FöretagsEkonomerna kan hjälpa Dig med detta. Ring 040-919715. Hos bolagsverket är anmälan gratis fram till den 1 februari 2018. Därefter tar verket ut en avgift på 250 kr. Om uppgifterna inte kommer in till bolagsverket kan verket döma ut vite.


Vill du läsa mer om registret med verklig huvudman?


http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.13243!/yttrande-ytterligare-atgarder-mot-penningtvatt.pdf

http://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/regler-om-verklig-huvudman-for-olika-foretags-och-foreningsformer-1.14942

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

 

Verklig Huvudman


Enligt ett nyligen avkunnat förhandsbesked i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska styrelsearvoden som huvudregel, oavsett antal uppdrag, beskattas i inkomstslaget tjänst. Endast i undantagsfall kan man räkna med att fakturera styrelsearvode via bolag och därigenom undkomma beskattning i inkomst av tjänst. Det utvidgade näringsbegreppet från 2009 ändrar inte på huvudregeln.

 

Domen

Målet rör ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). AA var styrelseledamot i ca 30 aktiebolag och beskattades för arvodena under inkomst av tjänst. Nio av dessa uppdrag avsåg han att utföra som konsult via sitt helägda aktiebolag AA AB. Av dessa uppdrag var åtta av dem hänförliga till bolag i vilka AA hade ett direkt eller indirekt ägarintresse. AA ansökte med anledning av Skatteverkets bedömningar i ovan nämnda ställningstagande om förhandsbesked för att få klarlagt om de nio styrelsearvodena skulle beskattas hos honom personligen eller hos AA AB.

Domen innebär att arvodena ska beskattas personligen i inkomst av tjänst. HFD hänvisar till tidigare praxis. Styrelsearvoden är typiskt sett personliga och ska därför som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Fakturering via bolag har undantagsvis godtagits vid uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser, se RÅ 1993 ref. 55. Vidare menar HFD att det utvidgade näringsbegreppet från 2009 inte omfattar styrelsearvoden.

Skatteverkets tillämpning

Skatteverket har tidigare utfärdat ett ställningstagande där man accepterade att beskatta styrelsearvoden i bolag såsom konsultarvoden. Denna tillämpning upphör till följd av förhandsbeskedet i HFD. Skatteverket har meddelat att man kommer acceptera beskattning i näringsverksamhet (bolag eller enskilt) under pågående räkenskapsår för avtal ingångna före den aktuella domen under förutsättning att man uppfyller kriterierna enligt det gamla ställningstagandet. Under vissa förutsättningar kan SKV även fortsättningsvis godkänna fakturering av styrelsearvode för specifika insatser och avgränsade uppdrag.

Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med det tidigare gällande ställningstagandet.


Vill du läsa mer om beskattning av styrelsearvoden?
https://www4.skatteverket.se/download/18.314b76c215c9e672b352357/1498683665549/HFD+2017-06-20%2C+m%C3%A5l+nr+278-17.pdf

Continue reading

 

Verklig Huvudman


Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till ett nytt register hos bolagsverket. För att underlätta insamlingen kommer bolagsverket att inrätta en särskild e-tjänst för ändamålet. Förslaget berör 800 000 företag och föreningar. Insamlingen sker under andra halvårte 2017. Förslaget grundar sig på ett direktiv om penningtvätt från EU-parlamentet.


Vad är en verklig huvudman?

Lagen mot penningtvätt (2009:62) använder termen ”verklig huvudman”. Termen syftar på den som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Vissa yrkesgrupper har redan idag skyldighet att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. det kan bli aktuellt att anmäla mer än en verklig huvudman för en organisation.

Avsikten med det nya registret
Det nya registret är avsett att underlätta för banker, polis och andra myndigheter att snabbt kunna få reda på vem som ligger bakom en juridisk person som misstänks användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Ämnet tycks högaktuellt efter attentaten Berlin, Zürich och Turkiet.

Insamlingen
Bolagsverket kommer att inrätta en särskild elektronisk tjänst för insamling av uppgifter om verkliga huvudmän. Juridiska personer ska anmäla verklig huvudman. Undantag görs dock för

 • Börsnoterade aktiebolag
 • Staten, landsting, kommuner och andra juridiska personer där staten har ett bestämmande inflytande
 • Dödsbon och konkursbon

Bolagsverket föreslår att man ska undanta fler juridiska personer men verket tillstyrker att all former av penninginsamlingar ska omfattas, även tillfälliga. Enligt förslaget ska anmälan om verklig huvudman kunna ske genom ombud. Din redovisningskonsult kan hjälpa Dig med detta.

Vad händer härnäst?
Det nya registret grundar sig på ett direktiv från EU. Nästa steg blir en lagrådsremiss. Därefter skrivs en proposition som riksdagen ska ta ställning till. Frågan är knappast kontroversiell. man kan därför förvänta sig att propositionen tas i riksdagen utan större förändringar. Med början i januari nästa år kommer bolagsverket informera löpande om utvecklingen av projektet.

 


Vill du läsa mer om registret med verklig huvudman?
http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.13243!/yttrande-ytterligare-atgarder-mot-penningtvatt.pdf

http://www.bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2016/alla-foretag-och-foreningar-ska-anmala-verklig-huvudman-2017-1.13852

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

Har Du hört talas om de nya redovisningsreglerna K2 och K3? De är en del av ny redovisningsstruktur som träder i kraft för räkenskapsår som börjar 2014. I korthet innebär K2 att man anpassar redovisningen till skattereglerna.

Om K2 redovisning och små företag
K2 är regelbaserat, d. v. s. man ska göra som det står i regelverket – ordagrant – och inte hitta på egna tolkningar. Man kan inte välja delar av regelverket utan väljer man att använda K2 tillämpar man det i sin helhet och endast det. K2 kan endast användas av små företag. Som små företag räknas de som inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

 • 50 anställda
 • 25 mkr i tillgångar
 • 50 mkr i årsomsättning

När K3 passar små företag
K3 ska användas av framför allt stora företag, men små företag kan välja att frivilligt tillämpa K3, som är ett principbaserat regelverk. K3 kräver lite mer arbete, åtminstone första året men anses i gengäld ge en bättre bild av företaget. Det kan vara fördelaktigt att använda K3, t. ex. om man har egenupparbetade immateriella tillgångar.

Nytt redovisningsstruktur där reglerna är indelade i fyra kategorier –  K1, K2, K3 och K4 – kommer från Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

Läs mer på Senast beslutade redovisningsregler och http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltk3.aspx.

I propositionen föreslås vissa ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det föreslås att underlaget i samband med att utförare begär utbetalning från Skatteverket ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. En begäran om utbetalning ska endast kunna lämnas elektroniskt. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse för högst sex månader från skyldigheten att lämna begäran elektroniskt. Ansökan om befrielse ska göras senast den 30 april 2015. Utbetalning ska vidare endast kunna ske till utförarens konto. Betalningssäkring ska kunna ske för att säkerställa återbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Kommuniceringsbestämmelsen i den lagen anpassas till det nya skatteförfarandet. Vidare förtydligas ett antal bestämmelser.

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Läs mer på https://www.srfkonsult.se/newswire/forbattringar-av-husavdragets-fakturamodell/