Category Archives: Företagande

Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs så att det även innefattar juni & juli 2021. stödet kommer kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.

Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet. Regeringen arbetar för att de förlängda stöden ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/omstallningsstod-aven-i-maj-och-juni/

 

Regeringen föreslår att hyresvärdar som ger rabatt på hyran
ska få hälften av rabatten finansierad av staten. Det gäller hyra för jan-mars
år 2021 till hyresgäster i vissa branscher.

Hyresstödet är utformat på samma sätt som fanns under våren 2020. Fortfarande är det till exempel ett villkor att fastighetsägaren själv står för halva kostnaden.

De branscher som omfattas av stödet kan ni finna i nedan länk:

Förslagna branscher

Den 10 januari 2021 trädde den nya pandemilagen i kraft och som gäller till och med september 2021.

Den nya lagen innebär att det kan beslutas om smittskyddsregler i flera verksamheter som tidigare inte omfattades av bindande regler. Det gäller t ex gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, muséer, djurparker, köpcentrum, butiker och frisörsalonger, men också serviceinrättningar som festlokaler och kollektivtrafik.

Begränsningar, men också nedstängning, kan även beslutas enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, t.ex. för restauranger etc.

Det befintliga omställningsstödet riktas mot företag som omfattas av en eventuell nedstängning. Det kan dessutom göras mer förmånligt vid en nedstängning. Omställningsstödet syftar till att ersätta företag för en andel av dess fasta kostnader beroende på deras omsättningstapp

Förstärkt omställningsstöd = nedstängningsstöd

Enligt förslaget från regeringen kommer nedstängningsstödet att utformas som ett förstärkt omställningsstöd. Den befintliga lagen om om omställningsstöd kommer därmed att vara tillämplig även på nedstängningsstödet, och kompletterande föreskrifter kommer att meddelas i en särskild förordning. Det innebär att nedsättningsstödet kommer alltså bli aktuellt endast för verksamheter som stängs ner.

Tidigast i början av april 2021 kommer förlaget träda ikraft. Om regeringen har beslutat om nedstängningar ska bestämmelserna tillämpas under hela den tid som pandemilagen gäller. Det betyder en retroaktiv tillämpning.

Abonnera gärna på våra nyhetsbrev.

Regeringen föreslår en utvidgning av rutavdraget med tjänster som till exempel montering av möbler och transport av bohag till bland annat andrahandsbutiker. Samtidigt höjs taket för avdraget till 75 000 kronor.

Rutavdraget föreslås utvidgas med flera nya tjänster:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Även taket för rutavdraget föreslås höjas till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor.

Förslaget bygger på ett delbetänkande från rut-utredningen. Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 1 januari 2021.

Elektronisk fakturering

Ramböll har på uppdrag av näringsdepartementet gjort en utredning om effekterna av elektronisk fakturering. Den sammanlagda samhällsnyttan förväntas bli ungefär 1,5 miljarder, något som vi alla har nytta av.


Besparingar även för små företag.

Det som möjligen är något förvånande, är att småföretag förväntas bli de stora vinnarna på en omläggning till elektronisk fakturering. Regeringen tycks vilja öka trycket på offentlig sektor och näringsliv att övergå till elektronisk fakturering. Omställningen ska ledas av den offentliga sektorn. Detta kan mycket väl bli en ny ”faxrevolution”. När väl bollen kommer i rullning, kommer fler och fler att haka på. Det kan därför vara klokt att förbereda sig på en omställning även för småföretagare.

Hittills har det varit obligatoriskt för offentliga sektorn att ta emot elektroniska fakturor. Det som nu diskuteras är att de som levererar till offentlig sektor också ska kunna fakturera elektroniskt. En sådan förändring skulle naturligtvis påskynda utvecklingen. Utvecklingen är ett led i regeringens projekt ”digitalt först”. Danmark och Norge har förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor.

Små företag gynnas mest
Man kan lätt förledas tro att företag med små volymer fakturor inte har något att tjäna på en omställning. Enligt Ramböll stämmer inte det. När fakturering sköts elektroniskt blir det lättare att hantera betalningar. Både effektivitet och säkerhet ökar. Det har även visat sig att elektroniska fakturor i genomsnitt betalas snabbare än pappersfakturor. Elektronisk fakturering underlättar också möjligheterna att handla med den offentliga sektorn. Enligt Ramböll gynnas små företag mest av en omställning. I undersökningen har den minsta gruppen definierats som företag med högst 49 anställda. Men alla företag gynnas.

Som vanligt i sådana här sammanhang behandlas den största gruppen företag styvmoderligt, nämligen den med ett fåtal eller inga anställda. Ekonomistyrningsverket (esv) har i en undersökning av konkurrensen vid ett införande av obligatorisk elektronisk fakturering, kommit fram till att de allra minsta företagen ska undantas. Samtidigt ska dessa företag ges incitament för övergång till elektronisk fakturering. En slutsats i undersökningen är att de allra minsta företagen kan missgynnas på kort sikt men att de trots allt kommer att tjäna på en förändring i längden.

Ett problem för småföretag är att det kan bli dyrt med erforderlig programvara. Även om det finns elektroniska portaler hos myndigheter för att producera fakturor, kan det bli administrativt krångligt att fånga upp fakturor till ekonomisystemen från olika håll. Med eget system för elektronisk fakturering slipper man scanna fakturor. Efterhand som elektronisk fakturering blir mer utbredd och programvaror blir billigare, kommer konkurrensnackdelarna att minska.

Miljövinster
Det blir allt viktigare för företag att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. En sidoeffekt av elektronisk fakturering är att en övergång kan förväntas gynna miljön. T. ex. förväntas 77 miljoner pappersbrev förvinna, vilket minskar utsläpp av koldioxid och andra gifter.


Vill du läsa mer om elektronisk fakturahantering?
http://www.ekonomi-info.nu/samhallet_sparar_15_miljarder_13740.asp?utm_source=samhallet_sparar_1%2c5_miljarder_13740&utm_medium=aug_2016&utm_campaign=Ekonomi-info

http://www.esv.se/contentassets/df75418076a043ca9c9ff6b91bfb506d/2015-44-uppdrag-att-analysera-konsekvenser-av-ett-krav-pa-e-fakturering-till-offentlig-sektor.pdf

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

26

jan, 2015

Är Du intresserad av nyckeltal för Din verksamhet? Vi har nu fått tillgång till ett förbättrat analysverktyg – SRF Analys – som uppgraderats med simulator. SRF Analys ger dig unik möjlighet att analysera status och utveckling för ett enskilt företag och jämföra det med andra företag i branschen. Verktyget kan användas i en rad olika situationer, som exempelvis:

  • stöd vid analys (hur går det för oss jämfört med andra?)
  • kundpresentationer (tabeller och grafik som visar företagets utveckling och position)

Genom att jämföra företagets värden och utveckling mot andra i branschen kan både analys och målsättningar förfinas. Varför tjänar andra företag i branschen 20% när vi tjänar 12%? Är 18% en rimligt nivå för bruttomarginalen i branschen för att bedöma om  jag kan avge en Bokslutsrapport? Hur utvecklas kassaflödet?

I SRF Analys kan vi dessutom simulera de befintliga värdena för att se hur företaget påverkas av förändringar i pris, volym, personalkostnader, investeringar mm. Det gör SRF Analys till ett utmärkt verktyg vid rådgivning när du vill analysera vad som krävs för att få en viss vinst eller likviditet samt hur dessa förändringar påverkar företagets position jämfört med konkurrenterna.

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig.

Har Du hört talas om de nya redovisningsreglerna K2 och K3? De är en del av ny redovisningsstruktur som träder i kraft för räkenskapsår som börjar 2014. I korthet innebär K2 att man anpassar redovisningen till skattereglerna.

Om K2 redovisning och små företag
K2 är regelbaserat, d. v. s. man ska göra som det står i regelverket – ordagrant – och inte hitta på egna tolkningar. Man kan inte välja delar av regelverket utan väljer man att använda K2 tillämpar man det i sin helhet och endast det. K2 kan endast användas av små företag. Som små företag räknas de som inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • 50 anställda
  • 25 mkr i tillgångar
  • 50 mkr i årsomsättning

När K3 passar små företag
K3 ska användas av framför allt stora företag, men små företag kan välja att frivilligt tillämpa K3, som är ett principbaserat regelverk. K3 kräver lite mer arbete, åtminstone första året men anses i gengäld ge en bättre bild av företaget. Det kan vara fördelaktigt att använda K3, t. ex. om man har egenupparbetade immateriella tillgångar.

Nytt redovisningsstruktur där reglerna är indelade i fyra kategorier –  K1, K2, K3 och K4 – kommer från Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

Läs mer på Senast beslutade redovisningsregler och http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltk3.aspx.

Utvecklingen av yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult, ARK

Sedan 2006 har redovisningskonsulterna ett eget auktorisationsförfarande. Detta infördes av Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF och har därefter anammats även av Far. För att bli auktoriserad krävs numera högskoleutbildning, 5 års yrkeserfarenhet samt en godkänd auktorisationstentamen. Nyheten sedan 2013 är att det numera även krävs en tentamen för att erhålla sin auktorisation.

Auktorisationen är till för att stärka kvalitet och tillförlitlighet i svenska företags bokslut och årsredovisningar. Genom att kvalitetssäkra utförandet har det varit lättare att slopa kravet på revision. I små och medelstora aktiebolag, som anlitar en extern redovisningskonsult finns inga behov av ytterligare granskning när redovisningskonsultens kompetens är garanterad. Detta har inneburit minskade kostnader för svenska företag.

Förutom minskade kostnader innebär detta att företagen har tillgång till hög kvalitet i sin ekonomistyrning och i sin rapportering till myndigheter och övriga intressenter. Redovisningskonsultens kompetens innebär även att denne är en värdefull rådgivare åt sina kunder. Denna roll är kanske den viktigaste för svenska företags utveckling.

Vad detta kan betyda för dig som kund till FE

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult har du en garanti för kompetens, erfarenhet och utbildning. Detta kan utmynna i t ex en Bokslutsrapport, vilken banker och andra intressenter efterfrågar.

Tidigare har det varit vanligast att företag efterfrågat en revisor för sin bokföring och bokslut, även om detta varit en missuppfattning. Revisorns roll är att vara en oberoende granskare. Efterhand som yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult etablerats har även företagen förstått denna skillnad mellan en redovisningskonsult och en revisor.

I din styrning av ditt företag har du genom FöretagsEkonomerna tillgång till snabb och personlig rådgivning samt ett korrekt beslutsunderlag från företagets bokföring och rapportering. Vi garanterar dig hög kompetens, närhet och tillgänglighet samt ett personligt bemötande. Allt till ett kostnadseffektivt erbjudande.

Läs gärna mer på SRF´s hemsida. SRF är det branschorgan som organiserar redovisningskonsulter och som kvalitetsgranskar dem:

https://www.srfkonsult.se/auktorisation/