Category Archives: Bokföring

 

Verklig Huvudman

Arkivering av räkenskapsinformation regleras i bokföringslagen 7 kap. Nedan beskrivs hur arkiveringen ska hanteras i olika situationer. Grundregeln är att arkivering ska ske i sju år (tidigare tio år) efter utgången av det kalenderår då det räkenskapsår avslutas som informationen avser. Arkiveringsplikten brukar lite slarvigt uttryckas som sjuårig men den kan i praktiken vara längre.

 

Papper eller elektroniskt format?
Huvudregeln är att räkenskapsinformation, t. ex. verifikationer, ska förvaras i formatet det hade då det kom till företaget. Materialet får föras över från ett format till ett annat, t. ex. från papper till elektroniskt. Om företaget bestämt sig för att behandla alla verifikationer elektroniskt går det således bra att skanna ett papper. Det skannade pappret måste då bevaras i tre år efter det kalenderår då räkenskapsåret slutade. En verifikation som kommer till företaget idag den 5 oktober till ett företag med kalenderår som räkenskapsår, får förstöra pappersverifikationen tidigast den 1 januari 2022 om det skannats. Det skannade dokumentet ska behållas i ytterligare fyra år. Om företaget har brutet räkenskapsår förskjuts kravet på arkivering för båda tidpunkterna ett år framåt.

Om företaget tar emot en verifikation i både elektroniskt format och pappersformat i nära anslutning till vartannat, får företaget välja arkiveringsformat. I det fallet behöver företaget bara spara det valda formatet. Det andra exemplaret kan förstöras. Här måste man skilja på ta emot och överföra. Det går således inte att omedelbart förstöra ett elektroniskt dokument bara för att man skriver ut det. Det räknas som en överföring från ett format till ett annat.

Utlägg från anställda
När anställd gör utlägg för företagets räkning eller betalar med företagets kort eller kontanter ska företaget förvara kvittot i den form det togs emot av den anställde. Tas kvittot emot elektroniskt ska det sparas elektroniskt. Tas kvittot emot på papper ska det sparas på papper. Tas kvittot emot elektroniskt och skrivs ut på papper gäller den treåriga arkiveringsplikten det elektroniska dokumentet och följaktligen den sjuåriga för pappret.

Kundfakturor
Ett företag som producerar kundfakturor elektroniskt, skriver ut dem på papper och skickar till sina kunder ska bevara fakturan i pappersformat. Räkenskapsinformation ska bevaras i den form den har när den presenteras i företaget. Om fakturan både produceras elektroniskt och skickas till kunden elektroniskt, ska den bevars elektroniskt i företaget som skickar den. Skrivs den däremot ut och skickas på papper ska den bevars i pappersform.


Vill du läsa mer om arkivering? Klicka på någon av nedanstående länkar.

http://www.http://bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering/vagledning-forberedelser-pua.pdf

http:/www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Svenskforfattningssamling/Bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078/#K7

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

29

dec, 2016

Nya regler för att förhindra kattrumpa

Bokföringsnämnden har kommit med en ny anvisning om redovisning av pågående arbeten på löpande räkning enligt K2.

Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. Det gäller även leverans och förbrukning av material. Det redovisade värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden. Anvisningen är förändrad i förhållande till tidigare. Då rådde en allmän uppfattning att man som alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, d. v. s i takt med faktureringen. I normalfallet uppstår inga förluster vid arbete på löpande räkning men skulle det ske, ska kostnaden tas direkt. Det kan handla om en oförutsedd kostnad eller att uppdragsgivaren inte förväntas kunna betala. En sådan förlust ska redovisas som kostnad i posten Övriga externa kostnader. Detta följer av försiktighetsprincipen.

I resultaträkningen kan följande poster beröras:

  • Nettoomsättning för redovisad intäkt
  • Råvaror och förnödenheter för material som förbrukats eller levererats
  • Övriga externa kostnader för övriga kostnader som inte är personalkostnader
  • Personalkostnader för personal som arbetat med uppdraget

I balansräkningen kan följande poster beröras:

  • Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att företaget fakturerat mindre än de resurser som lagts ner på uppdraget
  • Förskott från kunder för skuld när företaget fakturerat mer än nedlagda resurser

De belopp som fakturerats uppdragsgivaren kan bestå av ett rent förskott. Sådant belopp redovisas då följdriktigt som ”Förskott från kunder”. Om fakturerat belopp avser utfört arbete eller material som levererats eller förbrukats, bokförs faktureringen som intäkt. Består fakturerat belopp av båda de nämnda slagen, ska en fördelning göras.

Den del av en intäkt som inte fakturerats vid redovisningsperiodens slut redovisas som en fordran ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”. Om faktureringen överstiger intäkten, redovisas överskjutande del som en skuld under ”förskott från kunder”.

Nedan en länk till uttalandet för den som vill läsa mer.

http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

Har Du hört talas om de nya redovisningsreglerna K2 och K3? De är en del av ny redovisningsstruktur som träder i kraft för räkenskapsår som börjar 2014. I korthet innebär K2 att man anpassar redovisningen till skattereglerna.

Om K2 redovisning och små företag
K2 är regelbaserat, d. v. s. man ska göra som det står i regelverket – ordagrant – och inte hitta på egna tolkningar. Man kan inte välja delar av regelverket utan väljer man att använda K2 tillämpar man det i sin helhet och endast det. K2 kan endast användas av små företag. Som små företag räknas de som inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • 50 anställda
  • 25 mkr i tillgångar
  • 50 mkr i årsomsättning

När K3 passar små företag
K3 ska användas av framför allt stora företag, men små företag kan välja att frivilligt tillämpa K3, som är ett principbaserat regelverk. K3 kräver lite mer arbete, åtminstone första året men anses i gengäld ge en bättre bild av företaget. Det kan vara fördelaktigt att använda K3, t. ex. om man har egenupparbetade immateriella tillgångar.

Nytt redovisningsstruktur där reglerna är indelade i fyra kategorier –  K1, K2, K3 och K4 – kommer från Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

Läs mer på Senast beslutade redovisningsregler och http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltk3.aspx.

Utvecklingen av yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult, ARK

Sedan 2006 har redovisningskonsulterna ett eget auktorisationsförfarande. Detta infördes av Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF och har därefter anammats även av Far. För att bli auktoriserad krävs numera högskoleutbildning, 5 års yrkeserfarenhet samt en godkänd auktorisationstentamen. Nyheten sedan 2013 är att det numera även krävs en tentamen för att erhålla sin auktorisation.

Auktorisationen är till för att stärka kvalitet och tillförlitlighet i svenska företags bokslut och årsredovisningar. Genom att kvalitetssäkra utförandet har det varit lättare att slopa kravet på revision. I små och medelstora aktiebolag, som anlitar en extern redovisningskonsult finns inga behov av ytterligare granskning när redovisningskonsultens kompetens är garanterad. Detta har inneburit minskade kostnader för svenska företag.

Förutom minskade kostnader innebär detta att företagen har tillgång till hög kvalitet i sin ekonomistyrning och i sin rapportering till myndigheter och övriga intressenter. Redovisningskonsultens kompetens innebär även att denne är en värdefull rådgivare åt sina kunder. Denna roll är kanske den viktigaste för svenska företags utveckling.

Vad detta kan betyda för dig som kund till FE

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult har du en garanti för kompetens, erfarenhet och utbildning. Detta kan utmynna i t ex en Bokslutsrapport, vilken banker och andra intressenter efterfrågar.

Tidigare har det varit vanligast att företag efterfrågat en revisor för sin bokföring och bokslut, även om detta varit en missuppfattning. Revisorns roll är att vara en oberoende granskare. Efterhand som yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult etablerats har även företagen förstått denna skillnad mellan en redovisningskonsult och en revisor.

I din styrning av ditt företag har du genom FöretagsEkonomerna tillgång till snabb och personlig rådgivning samt ett korrekt beslutsunderlag från företagets bokföring och rapportering. Vi garanterar dig hög kompetens, närhet och tillgänglighet samt ett personligt bemötande. Allt till ett kostnadseffektivt erbjudande.

Läs gärna mer på SRF´s hemsida. SRF är det branschorgan som organiserar redovisningskonsulter och som kvalitetsgranskar dem:

https://www.srfkonsult.se/auktorisation/