Category Archives: Årsredovisning

Har Du hört talas om de nya redovisningsreglerna K2 och K3? De är en del av ny redovisningsstruktur som träder i kraft för räkenskapsår som börjar 2014. I korthet innebär K2 att man anpassar redovisningen till skattereglerna.

Om K2 redovisning och små företag
K2 är regelbaserat, d. v. s. man ska göra som det står i regelverket – ordagrant – och inte hitta på egna tolkningar. Man kan inte välja delar av regelverket utan väljer man att använda K2 tillämpar man det i sin helhet och endast det. K2 kan endast användas av små företag. Som små företag räknas de som inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • 50 anställda
  • 25 mkr i tillgångar
  • 50 mkr i årsomsättning

När K3 passar små företag
K3 ska användas av framför allt stora företag, men små företag kan välja att frivilligt tillämpa K3, som är ett principbaserat regelverk. K3 kräver lite mer arbete, åtminstone första året men anses i gengäld ge en bättre bild av företaget. Det kan vara fördelaktigt att använda K3, t. ex. om man har egenupparbetade immateriella tillgångar.

Nytt redovisningsstruktur där reglerna är indelade i fyra kategorier –  K1, K2, K3 och K4 – kommer från Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) som har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

Läs mer på Senast beslutade redovisningsregler och http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltk3.aspx.

Utvecklingen av yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult, ARK

Sedan 2006 har redovisningskonsulterna ett eget auktorisationsförfarande. Detta infördes av Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF och har därefter anammats även av Far. För att bli auktoriserad krävs numera högskoleutbildning, 5 års yrkeserfarenhet samt en godkänd auktorisationstentamen. Nyheten sedan 2013 är att det numera även krävs en tentamen för att erhålla sin auktorisation.

Auktorisationen är till för att stärka kvalitet och tillförlitlighet i svenska företags bokslut och årsredovisningar. Genom att kvalitetssäkra utförandet har det varit lättare att slopa kravet på revision. I små och medelstora aktiebolag, som anlitar en extern redovisningskonsult finns inga behov av ytterligare granskning när redovisningskonsultens kompetens är garanterad. Detta har inneburit minskade kostnader för svenska företag.

Förutom minskade kostnader innebär detta att företagen har tillgång till hög kvalitet i sin ekonomistyrning och i sin rapportering till myndigheter och övriga intressenter. Redovisningskonsultens kompetens innebär även att denne är en värdefull rådgivare åt sina kunder. Denna roll är kanske den viktigaste för svenska företags utveckling.

Vad detta kan betyda för dig som kund till FE

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult har du en garanti för kompetens, erfarenhet och utbildning. Detta kan utmynna i t ex en Bokslutsrapport, vilken banker och andra intressenter efterfrågar.

Tidigare har det varit vanligast att företag efterfrågat en revisor för sin bokföring och bokslut, även om detta varit en missuppfattning. Revisorns roll är att vara en oberoende granskare. Efterhand som yrkesrollen Auktoriserad Redovisningskonsult etablerats har även företagen förstått denna skillnad mellan en redovisningskonsult och en revisor.

I din styrning av ditt företag har du genom FöretagsEkonomerna tillgång till snabb och personlig rådgivning samt ett korrekt beslutsunderlag från företagets bokföring och rapportering. Vi garanterar dig hög kompetens, närhet och tillgänglighet samt ett personligt bemötande. Allt till ett kostnadseffektivt erbjudande.

Läs gärna mer på SRF´s hemsida. SRF är det branschorgan som organiserar redovisningskonsulter och som kvalitetsgranskar dem:

https://www.srfkonsult.se/auktorisation/