Verklig Huvudman


Enligt ett nyligen avkunnat förhandsbesked i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska styrelsearvoden som huvudregel, oavsett antal uppdrag, beskattas i inkomstslaget tjänst. Endast i undantagsfall kan man räkna med att fakturera styrelsearvode via bolag och därigenom undkomma beskattning i inkomst av tjänst. Det utvidgade näringsbegreppet från 2009 ändrar inte på huvudregeln.

 

Domen

Målet rör ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). AA var styrelseledamot i ca 30 aktiebolag och beskattades för arvodena under inkomst av tjänst. Nio av dessa uppdrag avsåg han att utföra som konsult via sitt helägda aktiebolag AA AB. Av dessa uppdrag var åtta av dem hänförliga till bolag i vilka AA hade ett direkt eller indirekt ägarintresse. AA ansökte med anledning av Skatteverkets bedömningar i ovan nämnda ställningstagande om förhandsbesked för att få klarlagt om de nio styrelsearvodena skulle beskattas hos honom personligen eller hos AA AB.

Domen innebär att arvodena ska beskattas personligen i inkomst av tjänst. HFD hänvisar till tidigare praxis. Styrelsearvoden är typiskt sett personliga och ska därför som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Fakturering via bolag har undantagsvis godtagits vid uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser, se RÅ 1993 ref. 55. Vidare menar HFD att det utvidgade näringsbegreppet från 2009 inte omfattar styrelsearvoden.

Skatteverkets tillämpning

Skatteverket har tidigare utfärdat ett ställningstagande där man accepterade att beskatta styrelsearvoden i bolag såsom konsultarvoden. Denna tillämpning upphör till följd av förhandsbeskedet i HFD. Skatteverket har meddelat att man kommer acceptera beskattning i näringsverksamhet (bolag eller enskilt) under pågående räkenskapsår för avtal ingångna före den aktuella domen under förutsättning att man uppfyller kriterierna enligt det gamla ställningstagandet. Under vissa förutsättningar kan SKV även fortsättningsvis godkänna fakturering av styrelsearvode för specifika insatser och avgränsade uppdrag.

Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med det tidigare gällande ställningstagandet.


Vill du läsa mer om beskattning av styrelsearvoden?
https://www4.skatteverket.se/download/18.314b76c215c9e672b352357/1498683665549/HFD+2017-06-20%2C+m%C3%A5l+nr+278-17.pdf

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362447.html?date=2017-06-29&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig