3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Det har under en tid diskuterats begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. Det finns flera anledningar till att diskussionen uppstått. En är att ränteavdrag använts som ett sätt att föra över vinster till andra länder, en annan att främmande kapital gynnas gentemot eget kapital. Men det viktigaste skälet till förslaget får väl anses vara EU:s direktiv mot skatteundandragande. Förslaget innehåller också sänkt bolagsskatt från 22 till 20 %.

Föreslagna förändringar

  • Begränsning av ränteavdrag
  • Avdragsförbud över landsgränser
  • Ändrad begränsning av ränteavdrag inom koncern
  • Nya regler om finansiella leasingavtal
  • Utökade möjligheter för värdeminskningsavdrag för hyreshus
  • Sänkt bolagsskatt till 20 %

Den generella begränsningen av ränteavdrag

Regeringen lägger fram två alternativa förslag till begränsning av ränteavdrag.

  1. Regeringen förordar ett förslag baserat på resultatnivån EBIT, earnings before interest and tax. På svenska översätts det enklast med rörelseresultat eller resultat före finansiella poster och skatt. Avdraget begränsas till 35 % av ränteunderskottet.
  2. I andra hand förslås en begränsning på 25 % men då med EBITDA som underlag. EBITDA kan närmast översättas med rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Det är alltså en resultatnivå högre upp i resultaträkningen, i normalfallet ett högre belopp.

För båda lösningarna föreslås en förenklingsregel. Den innebär att ett negativt räntenetto upp till 100.000 kr alltid får dras av. Inom koncerner gäller förenklingsregeln för hela koncernen.

Sänkt bolagsskatt

Som kompensation för näringslivets merkostnader föreslås bolagsskatten sänkt från 22 till 20 %. Man får förmoda att det också finns en ambition att vara internationellt konkurrenskraftiga beträffande inkomstskatt för internationella företag.

Andra förändringar

Utöver ovannämnda generella avdragsbegränsning för negativt räntenetto, har även föreslagits att avdrag inte medges vid vissa internationella transaktioner. En sådan typisk situation är när räntan är avdragsgill i Sverige men inte skattepliktig i det land dit den betalas.

Även reglerna för ränteavdrag inom koncern ändras enlig förslaget.

Underskottsavdragen föreslås försämrade till hälften av det skattemässiga resultatet före utnyttjande av tidigare års underskott.

Utöver befintliga avdragsregler för avskrivningar, föreslås ett s. k. primäravdrag för hyreshus. Det skulle innebära rätt till avdrag med 10 % av anskaffningsvärdet fram till fem år efter färdigställandet av hyreshuset.

Kommentar

Den stora förändringen i förslaget är den generella avdragsbegränsningen för negativt räntenetto. En sådan förändring skulle främst drabba företag med mycket lånat kapital. I den kategorin är fastighetsbolagen dominerande. Föga förvånande har branschen varit kritisk till förslaget. För många små företag är förslaget fördelaktigt eftersom det innehåller en smärre skattesänkning samtidigt som förenklingsregeln fortfarande medger avdrag för hela ränteunderskottet. Låt vara att försämringen av underskottsavdragen kan komma att drabba många små företag.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Det innebär att de tillämpas för första gången fr. o. m den 1 januari 2019 för företag med kalenderår som räkenskapsår.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.