Monthly Archives: december 2020

Finansdepartementet föreslår att tiden för det tillfälliga anståndet med skatteinbetalningar med anledning av Covid19 förlängs med ytterligare högst ett år. Det handlade här om anstånd med inbetalningar av t ex arbetsgivaravgifter och moms. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Det föreslås att anstånd även ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder. Enligt förslaget ska anstånd även kunna beviljas retroaktivt. Det befintliga regelverket möjliggör även retroaktiva anstånd. Det innebär att anstånd kan beviljas för sådan skatt eller avgift som är hänförlig till en viss redovisningsperiod och som redan är inbetald när anståndet beviljas.

Kostnadsränta ska betalas även under den förlängda anståndstiden. Det framgår av den särskilda lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. kostnadsräntan eller anståndsavgiften är inte avdragsgill.

Anstånd var möjligt för max tre redovisningsperioder som utgjorde en kalendermånad vardera (arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms) under januari–september respektive högst en redovisningsperiod som omfattade ett kalenderkvartal (moms) under januari–september. Även den som redovisar moms för helt kalenderår kunde få anstånd i upp till ett år med den moms som avsåg 2019.

En sådan åtgärd skulle – enligt regeringen – innebära att företag som i grunden är sunda och livskraftiga skulle få ytterligare tid på sig att återfå en mer normal lönsamhet innan de betalar sina skatter och avgifter.

Före årets slut är det klokt för alla ägare av fåmansbolag som har anställda att börja räkna på det så kallade lönekravet i fåmansbolag. Man bör då se till att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2020. Annars missas möjligheten att få räkna hälften av företagets lönesumma under 2020, som utrymme för en lågt beskattad utdelning under 2021.

Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent (30 procent på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst.

Det finns två olika sätt att räkna fram gränsbeloppet på:

  1. Förenklingsregeln, eller
  2. Huvudregeln

Förenklingsregeln

förenklingsregeln innebär att du kan ta upp 177 100 kronor (2,75 gånger inkomstbasbeloppet år 2019) som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktierna i företaget. Beloppet 177 100 kronor fördelas på antalet aktier i företaget. Äger du 50 procent av aktierna blir ditt gränsbelopp för året alltså hälften av 177 100 kronor.

Huvudregeln

Huvudregeln är lite krångligare att räkna ut och kräver flera faktorer, Omkostnadsbelopp x 9 % + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 103 %. Man ska äga minst 4 procent av kapitalet och du ska ha gjort löneuttag på minst 618 240 kronor eller 386 400 kronor plus 5 procent av samtliga löner i företaget och dessa dotterföretag.

En delägares lönebaserade utrymme får högst uppgå till ett belopp som motsvarar 50 × delägarens eller en närståendes kontanta ersättning under året före beskattningsåret.

För att minimera risken för fel kan Ni kontakta oss för hjälp.