Monthly Archives: oktober 2018

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Som jag tidigare skrivit om, blev det ingen ändring av de s k 3:12-reglerna för 2018 enligt regeringens förslag. Förslaget innehöll en efterlängtad förändring vid generationsskiften. Eftersom förslaget inte togs av riksdagen blev det inte heller nya regler i samband med generationsskifte trots att det råder stor politisk enighet om behovet av förändring. Den som står inför ett generationsskifte kan därför göra klokt i att vänta med skiftet. Det kommer sannolikt ett förslag om ändring inom kort.

Som vanligt kan det vara bra att se över löneuttaget för 2018 om man är ägare av aktier i fåmansbolag. Gå igenom Din situation innan årsskiftet. Efteråt kan det vara för sent att vidta åtgärder.

Vad är 3:12 regler?

De s. k. 3:12-reglerna kom till i samband med ”den underbara natten” och skattereformen i början av 90-talet. Före reformen beskattades kapitalinkomster på toppen av inkomst av tjänst med hög marginalskatt. Efter reformen blev det en platt skatt med 30 % i inkomstslaget kapital. För att inte fåmansföretagare skulle ta utdelning istället för lön, infördes vissa begränsningar för vad som kapitalbeskattas. 3:12 hänvisar till en paragraf som numera inte finns men benämningen lever kvar.

Reglerna i korthet

  • Effektiv skattesats 20 % på det s. k gränsbeloppet
  • Två alternativa regler att beräkna gränsbelopp
  • Krav på löneuttag för att få stort gränsbelopp
  • Enligt schablonregeln får årets gränsbelopp beräknas till 2,75 inkomstbasbelopp. 169.125 för 2018 och 171.875 för 2019 års inkomster
  • Bara en schablonberäkning vid innehav av flera bolag
  • Gränsbeloppet får sparas och räknas upp.

Inför årsskiftet

Den som äger aktierna i ett fåmansbolag vid kalenderårets ingång och i övrigt uppfyller kraven för kvalificerade andelar, har rätt att få den lägre beskattningen på utdelning och kapitalvinst. Om Du står i begrepp att starta verksamhet i aktiebolag, gör Du därför klokt i att skaffa bolaget innan årsskiftet.

För att öka på gränsbeloppet (det man betalar 20 % skatt på), kan man överväga att ta ut högre lön. Det kan vara aktuellt även om Du är ensam i Ditt bolag, t. ex. en konsult med verksamheten i AB. För utdelning 2019 blir gränsbeloppet enligt schablonregeln 171.875 kr att fördelas mellan aktieägarna. Om Du är ensam löntagare och tar ut mer än 390.000 kr i lön 2018 blir det fördelaktigt att istället använda huvudregeln. Om Du t. ex. tar ut lön upp till första brytpunkten, för 2018 är den 468.600 kr, får Du enligt huvudregeln tillgodoräkna Dig gränsbelopp för lön med 234.300 kr. Dessutom får Du ett tillägg för anskaffningskostnaden. Det är löneuttaget 2018 som ligger till grund för hur mycket utdelning Du kan ta ut 2019.

Om bolaget har flera anställda får aktieägarna tillgodoräkna sig hälften av all utbetald lön som gränsbelopp. En förutsättning är dock att den enskilde aktieägaren tagit ut minst 6 inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av alla löner. Lönekravet stannar dock vid 9,6 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2018 är 62.500 kr. Det innebär att 6 inkomstbasbelopp motsvarar 375.000 kr.

 

Kontakta FöretagsEkonomerna om Du vill veta mer.

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

 

Verklig Huvudman

Arkivering av räkenskapsinformation regleras i bokföringslagen 7 kap. Nedan beskrivs hur arkiveringen ska hanteras i olika situationer. Grundregeln är att arkivering ska ske i sju år (tidigare tio år) efter utgången av det kalenderår då det räkenskapsår avslutas som informationen avser. Arkiveringsplikten brukar lite slarvigt uttryckas som sjuårig men den kan i praktiken vara längre.

 

Papper eller elektroniskt format?
Huvudregeln är att räkenskapsinformation, t. ex. verifikationer, ska förvaras i formatet det hade då det kom till företaget. Materialet får föras över från ett format till ett annat, t. ex. från papper till elektroniskt. Om företaget bestämt sig för att behandla alla verifikationer elektroniskt går det således bra att skanna ett papper. Det skannade pappret måste då bevaras i tre år efter det kalenderår då räkenskapsåret slutade. En verifikation som kommer till företaget idag den 5 oktober till ett företag med kalenderår som räkenskapsår, får förstöra pappersverifikationen tidigast den 1 januari 2022 om det skannats. Det skannade dokumentet ska behållas i ytterligare fyra år. Om företaget har brutet räkenskapsår förskjuts kravet på arkivering för båda tidpunkterna ett år framåt.

Om företaget tar emot en verifikation i både elektroniskt format och pappersformat i nära anslutning till vartannat, får företaget välja arkiveringsformat. I det fallet behöver företaget bara spara det valda formatet. Det andra exemplaret kan förstöras. Här måste man skilja på ta emot och överföra. Det går således inte att omedelbart förstöra ett elektroniskt dokument bara för att man skriver ut det. Det räknas som en överföring från ett format till ett annat.

Utlägg från anställda
När anställd gör utlägg för företagets räkning eller betalar med företagets kort eller kontanter ska företaget förvara kvittot i den form det togs emot av den anställde. Tas kvittot emot elektroniskt ska det sparas elektroniskt. Tas kvittot emot på papper ska det sparas på papper. Tas kvittot emot elektroniskt och skrivs ut på papper gäller den treåriga arkiveringsplikten det elektroniska dokumentet och följaktligen den sjuåriga för pappret.

Kundfakturor
Ett företag som producerar kundfakturor elektroniskt, skriver ut dem på papper och skickar till sina kunder ska bevara fakturan i pappersformat. Räkenskapsinformation ska bevaras i den form den har när den presenteras i företaget. Om fakturan både produceras elektroniskt och skickas till kunden elektroniskt, ska den bevars elektroniskt i företaget som skickar den. Skrivs den däremot ut och skickas på papper ska den bevars i pappersform.


Vill du läsa mer om arkivering? Klicka på någon av nedanstående länkar.

http://www.http://bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering/vagledning-forberedelser-pua.pdf

http:/www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Svenskforfattningssamling/Bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078/#K7

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig