Monthly Archives: december 2017

15

dec, 2017

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Det är ganska ont om nya regler inför 2018. Men här är några

 • Växa-stöd för fler företagsformer
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå
 • Förmån av trängselskatt
 • Beräkningsmodell för nyregistrerade förmånsbilar
 • Slopad reklamskatt inom vissa områden
 • SINK åter 25 %
 • Ny flygskatt
 • Personaloptioner

Skiktgränser och brytpunkter

För privata arbetsinkomster använder man begreppen skiktgräns och brytpunkt. Den nedre skiktgränsen är den nivå i skatteskalan där man börjar betala statlig skatt med 20 %. För 2018 är beloppet 455 200 kr. I de allra flesta fall åtnjuter den skattskyldige ett grundavdrag på 13 400 kr. I praktiken kan man därför tjäna 468 600 kr innan den statliga skatten slår till. Den lönenivån kallas första brytpunkten och är den nivå vi ofta rekommenderar våra småföretagare att lägga sig på.

Det finns även en övre skiktgräns och en motsvarande andra brytpunkt. Över den nivån betalar man s. k. värnskatt med 5 %. Det är en (tillfällig) skatt som infördes när Sverige hade problem med statsfinanserna. Den övre skiktgränsen är 662 200 och den andra brytpunkten är 675 600. Över den nivån betalar man alltså kommunalskatt och statlig skatt med 25 %. Sammanlagt 57 % för en genomsnittskommun.

Växa-stöd

Växa-stödet infördes 2017 och innebär att företaget betalar reducerad arbetsgivaravgift för den först anställda, 10,21 % istället för normala 31,42 %. Tidigare var det endast enskilda näringsidkare som kunde utnyttja växa-stödet men 2018 blir stödet tillgängligt även för handelsbolag och aktiebolag. Stödet gäller inte delägare, företagsledare eller deras närstående.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 juli 2018 börjar regler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Vi denna tidpunkt berörs bara företag med personalliggare och mer än 15 anställda. Övriga följer efter den 1 januari 2019. Reglerna innebär att man redovisar lön, förmåner och avdragen skatt för varje anställd för sig.

Avdrag för forskning och utveckling

Det finns möjlighet för arbetsgivaren att göra avdrag för forskning och utveckling. Det innebär i praktiken att arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 till 21,42 %. Maximalt avdrag beräknat för hel koncern är 230 000 kr. Personer födda 1952 och tidigare får inte ingå i underlaget men de har redan reduktion enligt andra regler.

Höjda traktamentsbelopp

Traktamentsbeloppen för Sverige höjs från 220 till 230 kr för helt traktamente. Halvt traktamente blir följaktligen 115 kr. Ersättning för körning med egen bil är oförändrat 18,50 kr per mil. För anställd med bilförmån men utan bränsleförmån utgår ersättning med 6,50 kr för diesel och 9,50 kr för bensin. Gåvogränserna är

 • Julgåva 450 kr
 • Jubileumsgåva 1 350 kr
 • Minnesgåva 15 000 kr

Kontakta FöretagsEkonomerna om Du vill veta mer. Du kan också gå in på nedanstående länk hos skatteverket.

 

 

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

Som jag tidigare skrivit om, kunde regeringen inte få stöd för sitt förslag om nya 3.12-regler. Förslaget betraktades som fientligt mot småföretag. Förslaget innehöll dock gynnsammare regler för generationsskifte. Men socialdemokraterna tycks ha härsknat till när de inte fick stöd och beslutade att dra tillbaka hela förslaget. För första gången på länge blir det i år således ingen förändring i regelverket. Gå igenom Din situation innan årsskiftet. Efteråt kan det vara för sent att vidta åtgärder.

Vad är 3:12 regler?

De s. k. 3:12-reglerna kom till i samband med ”den underbara natten” och skattereformen i början av 90-talet. Före reformen beskattades kapitalinkomster på toppen av inkomst av tjänst med hög marginalskatt. Efter reformen blev det en platt skatt med 30 % i inkomstslaget kapital. För att inte fåmansföretagare skulle ta utdelning istället för lön, infördes vissa begränsningar för vad som kapitalbeskattas. 3:12 hänvisar till en paragraf som numera inte finns men benämningen lever kvar.

Reglerna i korthet

 • Effektiv skattesats 20 % på det s. k gränsbeloppet
 • Två alternativa regler att beräkna gränsbelopp
 • Krav på löneuttag för att få stort gränsbelopp
 • Enligt schablonreglen får årets gränsbelopp beräknas till 2,75 inkomstbasbelopp. 169.125 för 2017 och 171.875 för 2018
 • Bara en schablonberäkning vid innehav av flera bolag
 • Gränsbeloppet får sparas och räknas upp.

Inför årsskiftet

Den som äger aktierna i ett fåmansbolag vid kalenderårets ingång och i övrigt uppfyller kraven för kvalificerade andelar, har rätt att få den lägre beskattningen på utdelning och kapitalvinst. Om Du står i begrepp att starta verksamhet i aktiebolag, gör Du därför klokt i att skaffa bolaget innan årsskiftet.

För att öka på gränsbeloppet kan Du överväga att ta ut högre lön. Det kan vara aktuellt även om Du är ensam i Ditt bolag, t. ex. en konsult med verksamheten i AB. För utdelning 2018 blir gränsbeloppet enligt schablonregeln 171.875 kr. Om Du är ensam löntagare och tar ut mer än 390.000 kr i lön 2017 blir det fördelaktigt att använda huvudregeln. Om Du t. ex. tar ut lön upp till första brytpunkten, för 2017 478.100 kr, får Du enligt huvudregeln tillgodoräkna Dig gränsbelopp för lön med 239.050 kr. Dessutom får Du ett tillägg för anskaffningskostnaden.

Om Du tror att reglerna kommer att försämras framöver, överväg att höja gränsbeloppet genom att ta ut högre lön. Mycket talar för att nästa förändring blir till det sämre men man kommer knappast att ta bort den sparade utdelningen.

Tror Du att skattesatsen kommer att höjas framöver? Den delen av socialdemokraterna förslag hade stor chans att få stöd i riksdagen. Försök i så fall omvandla så mycket kapital som möjligt till fritt eget kapital och dela ut under detta eller nästa år.

Kontakta FöretagsEkonomerna om Du vill veta mer.

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig