Monthly Archives: september 2017

29

sep, 2017

 

Verklig Huvudman

Företag, föreningar och andra organisationer ska anmäla verklig huvudman till ett nytt register hos bolagsverket. Anmälan ska ske elektroniskt. Aktiebolag kan registrera sig nu. Reglerna berör 800 000 organisationer. Insamlingen sker fram till den 1 februari 2018. Reglerna grundar sig på ett direktiv om penningtvätt från EU-parlamentet.

Vad är en verklig huvudman?

Lagen mot penningtvätt (2009:62) använder termen ”verklig huvudman”. Termen syftar på den som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Vissa yrkesgrupper har redan idag skyldighet att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. Det kan bli aktuellt att anmäla mer än en verklig huvudman för en organisation. För ett aktiebolag definieras särskild huvudman som någon som äger mer än 25 % av aktierna eller någon som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsens ledamöter. Närstående räknas ihop som en person. Det kan också vara så att ett bolag saknar verklig huvudman. Även i sistnämnda fall ska man göra en anmälan. Om ett aktiebolag ägs av ett annat bolag fortsätter man upp i kedjan tills man kommer till fysiska personer. En verklig huvudman i ett bolag blir även verklig huvudman i dotterbolag och dotter-dotterbolag o. s. v.

Avsikten med det nya registret
Det nya registret är avsett att underlätta för banker, polis och andra myndigheter att snabbt kunna få reda på vem som ligger bakom en juridisk person som misstänks användas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Insamlingen
Bolagsverket har inrättat en särskild elektronisk tjänst för insamling av uppgifter om verkliga huvudmän. Juridiska personer ska anmäla verklig huvudman. Undantag görs dock för

  • Börsnoterade aktiebolag
  • Staten, landsting, kommuner och andra juridiska personer där staten har ett bestämmande inflytande
  • Dödsbon och vissa konkursbon

Anmälan av verklig huvudman kan ske genom ombud. Våra redovisningskonsulter på FöretagsEkonomerna kan hjälpa Dig med detta. Ring 040-919715. Hos bolagsverket är anmälan gratis fram till den 1 februari 2018. Därefter tar verket ut en avgift på 250 kr. Om uppgifterna inte kommer in till bolagsverket kan verket döma ut vite.


Vill du läsa mer om registret med verklig huvudman?


http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.13243!/yttrande-ytterligare-atgarder-mot-penningtvatt.pdf

http://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/regler-om-verklig-huvudman-for-olika-foretags-och-foreningsformer-1.14942

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

 

Verklig Huvudman


Enligt ett nyligen avkunnat förhandsbesked i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska styrelsearvoden som huvudregel, oavsett antal uppdrag, beskattas i inkomstslaget tjänst. Endast i undantagsfall kan man räkna med att fakturera styrelsearvode via bolag och därigenom undkomma beskattning i inkomst av tjänst. Det utvidgade näringsbegreppet från 2009 ändrar inte på huvudregeln.

 

Domen

Målet rör ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). AA var styrelseledamot i ca 30 aktiebolag och beskattades för arvodena under inkomst av tjänst. Nio av dessa uppdrag avsåg han att utföra som konsult via sitt helägda aktiebolag AA AB. Av dessa uppdrag var åtta av dem hänförliga till bolag i vilka AA hade ett direkt eller indirekt ägarintresse. AA ansökte med anledning av Skatteverkets bedömningar i ovan nämnda ställningstagande om förhandsbesked för att få klarlagt om de nio styrelsearvodena skulle beskattas hos honom personligen eller hos AA AB.

Domen innebär att arvodena ska beskattas personligen i inkomst av tjänst. HFD hänvisar till tidigare praxis. Styrelsearvoden är typiskt sett personliga och ska därför som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Fakturering via bolag har undantagsvis godtagits vid uppdrag som har avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser, se RÅ 1993 ref. 55. Vidare menar HFD att det utvidgade näringsbegreppet från 2009 inte omfattar styrelsearvoden.

Skatteverkets tillämpning

Skatteverket har tidigare utfärdat ett ställningstagande där man accepterade att beskatta styrelsearvoden i bolag såsom konsultarvoden. Denna tillämpning upphör till följd av förhandsbeskedet i HFD. Skatteverket har meddelat att man kommer acceptera beskattning i näringsverksamhet (bolag eller enskilt) under pågående räkenskapsår för avtal ingångna före den aktuella domen under förutsättning att man uppfyller kriterierna enligt det gamla ställningstagandet. Under vissa förutsättningar kan SKV även fortsättningsvis godkänna fakturering av styrelsearvode för specifika insatser och avgränsade uppdrag.

Motsvarande bedömning och hantering bör tillämpas även i fråga om socialavgifter så att en sådan övergångsperiod i dessa delar hanteras enhetligt utan särskilda skattekonsekvenser. Inte heller bör HFD:s dom medföra beskattningskonsekvenser i dessa delar för tidigare år om tillämpning har skett i enlighet med det tidigare gällande ställningstagandet.


Vill du läsa mer om beskattning av styrelsearvoden?
https://www4.skatteverket.se/download/18.314b76c215c9e672b352357/1498683665549/HFD+2017-06-20%2C+m%C3%A5l+nr+278-17.pdf

Continue reading

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag

I slutet av april kom svaren på den andra remissrundan om nya beskattningsregler för delägare i fåmansföretag. Reglerna handlar om beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansbolag. Nu har regeringen gett upp och kastar förslaget i papperskorgen.

Vad är 3:12 regler?

De s. k. 3:12-reglerna kom till i samband med ”den underbara natten” och skattereformen i början av 90-talet. Före reformen beskattades kapitalinkomster på toppen av inkomst av tjänst med hög marginalskatt. Efter reformen blev det en platt skatt med 30 % i inkomstslaget kapital. För att inte fåmansföretagare skulle ta utdelning istället för lön, infördes vissa begränsningar för vad som kapitalbeskattas. 3:12 hänvisar till en paragraf som numera inte finns men benämningen lever kvar.

Ursprungligt förslag

De viktigaste delarna av ursprungligt förslag var

  • Höjd effektiv skatt från 20 % till 25 %
  • Höjt krav på löneuttag för att få tillgodoräkna sig löneunderlag
  • Minskning av lönebaserat utdelningsutrymme för de lägsta lönenivåerna
  • Minskat schablonbelopp i förenklingsregeln
  • Inget nytt gränsbelopp för aktier i andra bolag om schablonregeln tillämpas

Bibehållen effektiv skattesats och lägre uppräkning

Den höjda effektiva skattesatsen blir således kvar på 20 %.

Kommentar

Det ursprungliga förslaget hade dålig småföretagarprofil. Det var ingen överraskning att detta skulle få kritik. Då backade regieringen på flera punkter och nu lägger man alltså slutligen ner hela förslaget.

 

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/03/vi-andrar-pa-312-forslaget/

Pressrum

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig