Monthly Archives: december 2016

29

dec, 2016

Nya regler för att förhindra kattrumpa

Bokföringsnämnden har kommit med en ny anvisning om redovisning av pågående arbeten på löpande räkning enligt K2.

Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. Det gäller även leverans och förbrukning av material. Det redovisade värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden. Anvisningen är förändrad i förhållande till tidigare. Då rådde en allmän uppfattning att man som alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, d. v. s i takt med faktureringen. I normalfallet uppstår inga förluster vid arbete på löpande räkning men skulle det ske, ska kostnaden tas direkt. Det kan handla om en oförutsedd kostnad eller att uppdragsgivaren inte förväntas kunna betala. En sådan förlust ska redovisas som kostnad i posten Övriga externa kostnader. Detta följer av försiktighetsprincipen.

I resultaträkningen kan följande poster beröras:

  • Nettoomsättning för redovisad intäkt
  • Råvaror och förnödenheter för material som förbrukats eller levererats
  • Övriga externa kostnader för övriga kostnader som inte är personalkostnader
  • Personalkostnader för personal som arbetat med uppdraget

I balansräkningen kan följande poster beröras:

  • Upparbetad men ej fakturerad intäkt för tillgång som uppstått för att företaget fakturerat mindre än de resurser som lagts ner på uppdraget
  • Förskott från kunder för skuld när företaget fakturerat mer än nedlagda resurser

De belopp som fakturerats uppdragsgivaren kan bestå av ett rent förskott. Sådant belopp redovisas då följdriktigt som ”Förskott från kunder”. Om fakturerat belopp avser utfört arbete eller material som levererats eller förbrukats, bokförs faktureringen som intäkt. Består fakturerat belopp av båda de nämnda slagen, ska en fördelning göras.

Den del av en intäkt som inte fakturerats vid redovisningsperiodens slut redovisas som en fordran ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”. Om faktureringen överstiger intäkten, redovisas överskjutande del som en skuld under ”förskott från kunder”.

Nedan en länk till uttalandet för den som vill läsa mer.

http://www.bfn.se/upload/sv/redovisningsregler/vagledningar/k-regelverk/VL16-10-K2AR.pdf

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig

 

 

 

Verklig Huvudman


Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till ett nytt register hos bolagsverket. För att underlätta insamlingen kommer bolagsverket att inrätta en särskild e-tjänst för ändamålet. Förslaget berör 800 000 företag och föreningar. Insamlingen sker under andra halvårte 2017. Förslaget grundar sig på ett direktiv om penningtvätt från EU-parlamentet.


Vad är en verklig huvudman?

Lagen mot penningtvätt (2009:62) använder termen ”verklig huvudman”. Termen syftar på den som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Vissa yrkesgrupper har redan idag skyldighet att kontrollera den verkliga huvudmannens identitet. det kan bli aktuellt att anmäla mer än en verklig huvudman för en organisation.

Avsikten med det nya registret
Det nya registret är avsett att underlätta för banker, polis och andra myndigheter att snabbt kunna få reda på vem som ligger bakom en juridisk person som misstänks användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Ämnet tycks högaktuellt efter attentaten Berlin, Zürich och Turkiet.

Insamlingen
Bolagsverket kommer att inrätta en särskild elektronisk tjänst för insamling av uppgifter om verkliga huvudmän. Juridiska personer ska anmäla verklig huvudman. Undantag görs dock för

  • Börsnoterade aktiebolag
  • Staten, landsting, kommuner och andra juridiska personer där staten har ett bestämmande inflytande
  • Dödsbon och konkursbon

Bolagsverket föreslår att man ska undanta fler juridiska personer men verket tillstyrker att all former av penninginsamlingar ska omfattas, även tillfälliga. Enligt förslaget ska anmälan om verklig huvudman kunna ske genom ombud. Din redovisningskonsult kan hjälpa Dig med detta.

Vad händer härnäst?
Det nya registret grundar sig på ett direktiv från EU. Nästa steg blir en lagrådsremiss. Därefter skrivs en proposition som riksdagen ska ta ställning till. Frågan är knappast kontroversiell. man kan därför förvänta sig att propositionen tas i riksdagen utan större förändringar. Med början i januari nästa år kommer bolagsverket informera löpande om utvecklingen av projektet.

 


Vill du läsa mer om registret med verklig huvudman?
http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.13243!/yttrande-ytterligare-atgarder-mot-penningtvatt.pdf

http://www.bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2016/alla-foretag-och-foreningar-ska-anmala-verklig-huvudman-2017-1.13852

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig