Monthly Archives: november 2016

08

nov, 2016

3:12-utredningen presenterade sitt förslag till nya regler för fåmansföretag


Den 3 november presenterade den s. k. 3:12-utredningen sitt förslag till nya regler för fåmansföretag. Under många år har reglerna successivt blivit mer gynnsamma för fåmansföretagare. Utredningens direktiv var att se över hela regelverket på ett sådant sätt att skatteintäkterna ökar. Som en naturlig följd av utredningsdirektivet blir det mest försämringar enligt förslaget. Den samlade bedömningen är att förslaget blev ungefär som förväntat.


Bakgrund om 3:12-utredningen

De s. k. 3:12-reglerna kom till i samband med ”den underbara natten” och skattereformen i början av 90-talet. Före reformen beskattades kapitalinkomster på toppen av inkomst av tjänst med hög marginalskatt. Efter reformen blev det en platt skatt med 30 % i inkomstslaget kapital. För att inte fåmansföretagare skulle ta utdelning istället för lön, infördes vissa begränsningar för vad som kapitalbeskattas. 3:12 hänvisar till en lag och en paragraf som numera inte finns men benämningen lever kvar.

Höjd effektiv skattesats

Farhågan att man skulle försämra i sparade gränsbelopp (utdelningsutrymme) blev som väntat inte av. Men även det sparade gränsbeloppet blir beskattat till den högre effektiva skattesatsen enligt förslaget. Den effektiva skattesatsen föreslås bli 25 % istället för som nu 20 %. Samtidigt sänker man beskattningen av belopp över 100 basbelopp från 30 % till 25 %. Det gäller både utdelning och kapitalvinst sammanräknat. Av naturliga skäl är det många som inte berörs av denna takregel.

Förenklingsregeln (schablonregeln)

Enligt nuvarande regler kan man använda förenklingsregeln för ett bolag. Det är en schablonregel som innebär att man får tillgodoräkna sig 2,75 inkomstbasbelopp (ungefär 160.000 kr) per år. Enligt förslaget ska beloppet sänkas till 1,75 inkomstbasbelopp (ungefär 100.000 kr). Som ytterligare begränsning ska man enligt förslaget inte få räkna gränsbelopp för annat bolag om man använder förenklingsregeln. I nuvarande regelverk kan man använda förenklingsregeln i ett bolag och löneunderlagsregel i ett annat.

Huvudregeln (lönesummeregeln)

Till gränsbeloppet har hittills kunnat läggas 50 % av bolagets sammanlagda löner. Utredaren vill införa en trappa enligt följande:

  • 10 % av löner upp till åtta inkomstbasbelopp (ungefär 475.000 kr)
  • 25 % av löner motsvarande 8-60 inkomstbasbelopp (ungefär 475.000-3.500.000 kr)
  • 50 % av löner över 60 inkomstbasbelopp

Samtidigt höjer man kravet på den skattskyldiges löneuttag (se nedan) från sex inkomstbasbelopp + 5 % av de totala lönerna till åtta inkomstbasbelopp med samma tillägg. Taket för krav på löneuttag höjs från 9,6 till 15 inkomstbasbelopp.

Fler förändringar

  • Slopat tak för löneunderlag. Tidigare kunde man bara tillgodoräkna sig 50 % av eget löneuttag (se nästa punkt).
  • Eget löneuttag kunde tidigare ersättas av närståendes löneuttag. Enligt förslaget ska eget och närståendes löneuttag slås samman. Hela närståendekretsen betraktas som en enhet.
  • Nyligen infördes en regel att man var tvungen att äga 4 % av bolagets aktier för att få tillgodoräkna sig löneunderlag. Den regeln tas bort enligt förslaget.
  • En annan nyligen införd definition av dotterbolag tas bort. Nu gäller definitionen i årsredovisningslagen.
  • Undantag införs för kapitalvinster vid ägarbyten mellan närstående för att underlätta generationsskifte.

Kommentar

3:12-utredningens förslag omfattar de allra flesta aktiebolagen i Sverige. Att det skulle bli försämringar för fåmansdelägare var ingen överraskning. De som har sparat utrymme och de som driver lite större verksamheter med många anställda, klarar sig ganska bra. Däremot blir det tuffare för de som driver mindre verksamheter. För den som funderar på att starta en verksamhet blir avvägningen mellan plus och minus sämre och därmed risktagandet större. På marginalen kan man förvänta sig att det hämmar nyföretagandet.

Generationsskifte underlättas med förslagets regler. 4 %-regeln som riktades i första hand mot revisorer och advokater tas något förvånande bort. En intressant effekt av 3:12 utredningens förslag blir att s. k. trädabolag blir relativt sett mindre intressanta. Detta till följd av att belopp över 100 inkomstbasbelopp beskattas lägre och att beskattningen av kapitalvinst och utdelning närmar sig beskattningen av tjänst. Detta ska ställas mot den femåriga karantänen för trädabolag.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Dessförinnan ska förslaget ut på remiss och därefter beslutas av riksdagen. På vägen kan det hända mycket.

 

För Dig som vill läsa mer hänvisas till nedanstående länk.

 

 

Nya regler för att förhindra kattrumpa


Regeringen presenterade den 27 oktober nya regler för att förhindra s. k. kattrumpa. Förslaget innehöll en stopplagstiftning innebärande att överlåtelser fr. o. m. den 28 oktober inte längre kan göras enligt de gamla reglerna.


Vad är en kattrumpa?

I korthet och något förenklat innebär en kattrumpa att säljaren av en privatägd fastighet bildar en koncern med moderbolag och dotterbolag. 40 % av aktierna i moderbolaget överförs till annan än fastighetsägaren. Detta för att transaktionen ska betraktas som gåva. Den utomstående kan vara närstående. Fastigheten överlåts därefter till dotterbolaget till ett värde understigande taxeringsvärdet. Till skillnad från lös egendom, gäller för fast egendom huvudsaklighetsprincipen. Det innebär något förenklat att en överlåtelse i sin helhet är antingen köp eller gåva. Om köpeskillingen är lägre än taxeringsvärdet, betraktas överlåtelsen som gåva. I annat fall är den ett köp. I fallet kattrumpa överförs således fastigheten genom gåva till dotterbolaget men med motprestationen att dotterbolaget utställer en revers på ett belopp understigande taxeringsvärdet. Dotterbolaget säljs med fastigheten som i princip enda tillgång. Som skuld finns reversen och latent skatt. Vinsten som uppstår vid försäljning av dotterbolaget är skattefri för moderbolaget. Ägaren plockar ut vinsten från moderbolaget genom utdelning. Den blir i bästa fall beskattad med en effektiv skattesats på 20 %. Reversen är en ren fordran och beskattas inte.

 

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig