Monthly Archives: september 2016

Elektronisk fakturering

Ramböll har på uppdrag av näringsdepartementet gjort en utredning om effekterna av elektronisk fakturering. Den sammanlagda samhällsnyttan förväntas bli ungefär 1,5 miljarder, något som vi alla har nytta av.


Besparingar även för små företag.

Det som möjligen är något förvånande, är att småföretag förväntas bli de stora vinnarna på en omläggning till elektronisk fakturering. Regeringen tycks vilja öka trycket på offentlig sektor och näringsliv att övergå till elektronisk fakturering. Omställningen ska ledas av den offentliga sektorn. Detta kan mycket väl bli en ny ”faxrevolution”. När väl bollen kommer i rullning, kommer fler och fler att haka på. Det kan därför vara klokt att förbereda sig på en omställning även för småföretagare.

Hittills har det varit obligatoriskt för offentliga sektorn att ta emot elektroniska fakturor. Det som nu diskuteras är att de som levererar till offentlig sektor också ska kunna fakturera elektroniskt. En sådan förändring skulle naturligtvis påskynda utvecklingen. Utvecklingen är ett led i regeringens projekt ”digitalt först”. Danmark och Norge har förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor.

Små företag gynnas mest
Man kan lätt förledas tro att företag med små volymer fakturor inte har något att tjäna på en omställning. Enligt Ramböll stämmer inte det. När fakturering sköts elektroniskt blir det lättare att hantera betalningar. Både effektivitet och säkerhet ökar. Det har även visat sig att elektroniska fakturor i genomsnitt betalas snabbare än pappersfakturor. Elektronisk fakturering underlättar också möjligheterna att handla med den offentliga sektorn. Enligt Ramböll gynnas små företag mest av en omställning. I undersökningen har den minsta gruppen definierats som företag med högst 49 anställda. Men alla företag gynnas.

Som vanligt i sådana här sammanhang behandlas den största gruppen företag styvmoderligt, nämligen den med ett fåtal eller inga anställda. Ekonomistyrningsverket (esv) har i en undersökning av konkurrensen vid ett införande av obligatorisk elektronisk fakturering, kommit fram till att de allra minsta företagen ska undantas. Samtidigt ska dessa företag ges incitament för övergång till elektronisk fakturering. En slutsats i undersökningen är att de allra minsta företagen kan missgynnas på kort sikt men att de trots allt kommer att tjäna på en förändring i längden.

Ett problem för småföretag är att det kan bli dyrt med erforderlig programvara. Även om det finns elektroniska portaler hos myndigheter för att producera fakturor, kan det bli administrativt krångligt att fånga upp fakturor till ekonomisystemen från olika håll. Med eget system för elektronisk fakturering slipper man scanna fakturor. Efterhand som elektronisk fakturering blir mer utbredd och programvaror blir billigare, kommer konkurrensnackdelarna att minska.

Miljövinster
Det blir allt viktigare för företag att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. En sidoeffekt av elektronisk fakturering är att en övergång kan förväntas gynna miljön. T. ex. förväntas 77 miljoner pappersbrev förvinna, vilket minskar utsläpp av koldioxid och andra gifter.


Vill du läsa mer om elektronisk fakturahantering?
http://www.ekonomi-info.nu/samhallet_sparar_15_miljarder_13740.asp?utm_source=samhallet_sparar_1%2c5_miljarder_13740&utm_medium=aug_2016&utm_campaign=Ekonomi-info

http://www.esv.se/contentassets/df75418076a043ca9c9ff6b91bfb506d/2015-44-uppdrag-att-analysera-konsekvenser-av-ett-krav-pa-e-fakturering-till-offentlig-sektor.pdf

FöretagsEkonomerna är en redovisningsbyrå nära Dig